infoCAR

Zaloguj się

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 SIERPNIA 2012 R.

W sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151,
z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis.
§ 2. Ustala się wzór:

1) prawa jazdy wydawanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) międzynarodowego prawa jazdy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) pozwolenia na kierowanie tramwajem, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

II. Opis wzoru

1.1 Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarze 85,595 mm (+/- 0,125 mm) x 53,975 mm (+/- 0,055 mm) i promieniu zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubości od 0,68 do 0,84 mm, wykonanej w 100% z wielowarstwowego poliwęglanu, której właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach przenoszących normy:

1) PN-ISO/IEC 7810:2006 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne;
2) PN-ISO/IEC 7816-1:2007 Karty identyfikacyjne – Elektroniczne karty stykowe – Charakterystyki fizyczne.

1.2. Metody weryfikowania cech fizycznych prawa jazdy w celu ich zgodności z międzynarodowymi standardami są
zgodne z normą PN-Iso/IEc10373-1:2008 karty identyfikacyjne – Metody badań.

1.3. Prawo jazdy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano technikami offsetową i sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką druku inkjetowego naniesiono kolorową fotografię posiadacza prawa jazdy.

1.4. Barwa tła prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.

1.5. Barwa tekstu, symboli i znaków graficznych użyta na karcie prawa jazdy jest czarna, z zastrzeżeniem pkt 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3.

1.6.karta prawa jazdy zawiera następujące elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem:

  • nie wykazuje luminescencji w świetle UV,
  • wzór zabezpieczający tło jest odporny na podrabianie metodą skanowania czy kopiowania, wykonany metodą druku irysowego z wykorzystaniem wielokolorowych farb zabezpieczających oraz tła giloszowego negatywowe- go i pozytywowego, zawiera rysunek o skomplikowanym wzorze w co najmniej dwóch kolorach specjalnych oraz mikrodruki,
  • elementy zmienne optycznie zapewniające odpowiednią ochronę przed kopiowaniem i manipulowaniem przy fotografii,
  • grawerowanie laserowe, w miejscu gdzie znajduje się fotografia oraz wzór zabezpieczający tło, wzór oraz fotografia nachodzą na siebie.

2.0. Prawo jazdy ma dwie strony.

2.1 Na pierwszej stronie umieszcza się:

2.1.1 wyrazy o treści "WZÓR UNII EUROPEJSKIEJ" oraz wyrazy o treści "PRAWO JAZDY" w różnych językach Unii Europejskiej, wydrukowane w kolorze różowym, tak aby stanowiły tło prawa jazdy;

2.1.2 w górnej części strony, obok siebie wyrazy o treści "PRAWO JAZDY" – wykonane farbą o barwie niebieskiej oraz wyrazy o treści "RZECZPOSPOLITAPOLSKA" – wykonane farbą zmiennooptyczną;

2.1.3 w lewym górnym rogu – symbol "PL" wpisany w okrąg utworzony przez 12 gwiazdek o barwie żółtej, umieszczonych na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarze 17 x 10 mm;

2.1.4 cyfry i dane, które oznaczają:

1 – nazwisko posiadacza prawa jazdy,
2 – imię (imiona) posiadacza prawa jazdy,
3 – datę i miejsce urodzenia posiadacza prawa jazdy,
4a – datę wydania prawa jazdy,
4b – datę ważności prawa jazdy,
4c – organ wydający,
4d – numer PESEL posiadacza prawa jazdy,
5 – numer prawa jazdy,
6 – fotografię posiadacza prawa jazdy,