infoCAR

Zaloguj się

ZASADY ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ

Jak przystąpić do egzaminu i stać się posiadaczem prawa jazdy?

Poznaj nowe zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30 poz.151, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 231)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 232) z późniejszymi zmianami

Jak uzyskać prawo jazdy

Procedura uzyskania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania

Krok 1

Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy i złóż go w urzędzie wraz
z następującymi załącznikami:

  1. orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  2. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  3. zgodą rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana;

Powyższe dokumenty można przesłać do urzędu także drogą elektroniczną.

Na podstawie złożonych dokumentów w terminie dwóch dni roboczych organ wydający prawo jazdy utworzy tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Krok 2

Odbierz z urzędu informację o wygenerowaniu tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę – będzie ona potrzebna do zapisania się na szkolenie i później do zapisania się na egzamin.

Profil to zestaw danych o kandydacie na kierowcę. Będzie uzupełniany o kolejne dane w trakcie szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców i w ośrodku egzaminowania.

Urząd wyda informację zawierającą unikalny numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę. Tym numerem będziesz posługiwał się zapisując na szkolenie i egzamin.

Profil danego Kandydata na Kierowcę urząd wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia wyłącznie w systemie teleinformatycznym Ośrodkowi Szkolenia Kierowców prowadzącemu szkolenie osoby oraz ośrodkowi egzaminowania (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) przeprowadzającemu egzamin państwowy dla danej osoby.

 

Krok 3

Zapisz się na szkolenie w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK).

Pamiętaj, że do wykonania tej czynności wymagane jest posiadanie numeru identyfikującego Profil Kandydata – ten numer otrzymałeś podczas wizyty w urzędzie. 

Krok 4

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców – kurs na prawo jazdy

Na przeszkolenie składają się: nauka teorii ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pierwszej pomocy oraz praktyczna nauka jazdy. Wszystko w odpowiedniej liczbie godzin zgodnie z wymaganiami i regulacjami prawnymi dla kategorii B. 

Pozytywne ukończenie kursu zostanie zakończone wpisem do Profilu Kandydata na Kierowcę.

Wpisu w formie elektronicznej do systemu informatycznego dokona Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Wpis o ukończeniu szkolenia jest podstawą do zapisania się na egzamin. 

Krok 5

Zapisz się na egzamin w ośrodku egzaminowania kierowców
– Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD)

Zapisać się na egzamin możesz w następujący sposób:

  1. osobiście podczas wizyty w ośrodku egzaminowania (WORD). WORD wyznaczy termin egzaminu nie później niż 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów,
  2. online poprzez stronę internetową www.info-car.pl Usługa dostępna w wybranych WORD,
  3. elektronicznie w przypadku dostępności odpowiedniej strony internetowej ośrodka, podając numer identyfikujący profil kandydata (ten otrzymany w urzędzie).

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dokonać stosownej opłaty za egzamin. Możesz tego dokonać za pośrednictwem portalu InfoCar

Jeżeli spełniasz wszelkie wymogi prawne do przystąpienia do egzaminu, WORD wyznaczy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Krok 6

Przystąp do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Pozytywny wynik egzaminu państwowego uzyskuje osoba, która otrzymała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu państwowego

Bądź przygotowany do egzaminu teoretycznego. Baza pytań zawiera pytania zadawane w czasie rzeczywistym.

Do egzaminu teoretycznego możesz się przygotować korzystając z usługi ASSiEK na stronie www.info-car.pl

Będziesz miał tylko 20 sekund na przeczytanie treści pytania i

  • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi dla pytań z wyborem pośród dwóch odpowiedzi lub
  • 50 sekund na przeczytanie pytania i odpowiedź dla pytań z wyborem pośród 3 odpowiedzi

Ważne!
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z części praktycznej jest pozytywny wynik egzaminu z części teoretycznej.

Nie zapomnij!
Przed przystąpieniem do egzaminu musisz okazać egzaminatorowi dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, karta pobytu, paszport. 

Wyniki egzaminu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wpisuje do Profilu Kandydata na Kierowcę wykorzystując do tego system informatyczny potwierdzając ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym

Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy, za pomocą systemu teleinformatycznego informację o pozytywnym wyniku egzaminu.

Aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę następuje w terminie do trzech dni po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Uwaga:
Możesz już zapłacić (na odpowiednie konto urzędu) za wydanie prawa jazdy korzystając z usług oferowanych przez InfoCar.

Urząd wydający prawo jazdy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, przenosi dane otrzymane z WORD do systemu ewidencji kierowców i składa zamówienie na prawo jazdy u producenta dokumentów;

Uwaga: zamówienie na prawo jazdy zostanie złożone, jeżeli do urzędu zostanie dostarczony dowód opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
Prawo jazdy trafi do urzędu wydającego dokument w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia u producenta dokumentów;

Prawo jazdy i pozwolenie wydaje się uprawnionej osobie w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

  1. za pośrednictwem operatora (np. pocztą) – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
  2. bezpośrednio (w urzędzie) – za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku.

Status dokumentu możesz sprawdzić za pomocą portalu InfoCar. 

Krok 7

Odbierz prawo jazdy.

Możesz to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Aby otrzymać dokument drogą pocztową, na wniosku o wydanie prawa jazdy zaznacz odpowiednią pozycję w punkcie F. (Sposób przekazania dokumentu). 

Reklama