infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Regulamin portalu www.info-car.pl

REGULAMIN PORTALU WWW.INFO-CAR.PL

z dnia 25 maja 2018 r.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Postanowienia wstępne.


1. Portal Internetowy www.Info-Car.pl jest własnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000062594, NIP: 525-000-10-90, tel.: (22) 235 20 00 i prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Portalu www.Info-Car.pl określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://www.info-car.pl/.
3. Regulamin portalu internetowego www.Info-Car.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (
t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ).
4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu www.Info-Car.pl. Rozpoczęcie korzystania z portalu internetowego www.Info-Car.pl oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§2. Definicje.


Wyrażenie pisane wielką literą, które zostało zdefiniowane, należy rozumieć w następujący sposób:
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej PWPW S.A. lub Usługodawcą.
ASSiEK – „Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców ” – rozwiązanie teleinformatyczne, przeznaczone do interaktywnego szkolenia i testowania umiejętności z zakresu pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Usługa oferowana Użytkownikowi w ramach Portalu.
Cookies – krótkie informacje tekstowe, wysyłane za pomocą serwera obsługującego Portal i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).
Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Hasło – ciąg znaków (literowych, cyfrowych, innych) służący do uzyskiwania dostępu do Konta, znany jedynie Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła) miejsce na Portalu.
Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w momencie dokonania Rejestracji.
Portal – portal internetowy www.Info-Car.pl będący systemem stron www umieszczonych na serwerze PWPW S.A. i udostępniony za pośrednictwem Internetu; stanowi zbiór dokumentów, plików, skryptów oraz innych rozwiązań połączonych relacyjnie.
Partner – podmiot zewnętrzny współpracujący z PWPW S.A. w celu świadczenia usług Portalu.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://www.info-car.pl/.
Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Spółkę w Portalu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej  zwane (Rozporządzenia 2016/679)
Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nieodpłatne lub odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego - Usług przy użyciu Portalu.
Umowa Konta – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nieodpłatne umożliwienie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego założenia i zarządzania Kontem przy użyciu Portalu.
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, przy pomocy Portalu, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik – osoba fizyczna z miejscem zamieszkania w Polsce, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z siedzibą w Polsce korzystająca z Portalu lub która skutecznie założy Konto na Portalu, poprzez uzyskanie Loginu i Hasła pozwalającego zalogować się do Konta.
Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która posiada Konto w Portalu.


Wykaz Usług – lista Usług oferowanych przez Usługodawcę świadczonych przy pomocy Portalu.
Zamówienie – złożone przez Użytkownika oświadczenie woli o zamówieniu Usługi złożone przy wykorzystaniu Portalu.

ROZDZIAŁ 2

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§3. Rodzaje Usług dedykowanych Użytkownikowi.


Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu obejmują:
1) umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Portalu;

2) umożliwienie dokonania przedpłaty za czynności urzędowe związane z wydaniem prawa jazdy lub wydaniem dowodu rejestracyjnego za pomocą Usługi – „Dokumenty Komunikacyjne - Płatność elektroniczna”;
3) umożliwienie weryfikacji poprawności danych: numeru rejestracyjnego pojazdu z numerem VIN za pomocą Usługi – „VIN – numer identyfikacyjny pojazdu”;
4) umożliwienie przeprowadzenia interaktywnego szkolenia i testowania umiejętności z zakresu pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy w ramach Usługi „ASSiEK”;
5) umożliwienie zapisu na egzamin teoretyczny, praktyczny oraz egzamin łączony (teoria i praktyka) w wybranych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD) za pomocą usługi „Egzamin na prawo jazdy – elektroniczna rejestracja w WORD”;
6) umożliwienie sprawdzenia, na jakim etapie procedury zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami znajduje się jednostkowa sprawa poszczególnych kandydatów na kierowców za pomocą Usługi – „Profil kandydata na kierowcę”;
7) umożliwienie sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie dokumentu prawa jazdy, za pomocą Usługi „Status prawa jazdy”;
8) umożliwienie sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie dokumentu dowodu rejestracyjnego, za pomocą Usługi „Status dowodu rejestracyjnego”;
9) umożliwienie sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie karty tachografu, za pomocą Usługi „Status karty tachografu”;
10) umożliwienie sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie zaświadczenia, tzw. karty ADR, za pomocą Usługi „Status karty ADR”.

§4. Płatność elektroniczna


Przez Usługę „Płatność elektroniczna” Portal zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania drogą elektroniczną przedpłaty z tytułu opłaty za wykonanie czynności urzędowej, polegającej na wydaniu dokumentu prawa jazdy lub dokumentu dowodu rejestracyjnego.
1. Usługa „Płatność elektroniczna” jest realizowana za pomocą narzędzia – „Kreator Opłaty” zamieszczonego w Portalu. Warunkiem skutecznego dokonania przedpłaty za pomocą Portalu jest wykonywanie przez Użytkownika czynności zgodnie z procedurą przewidzianą w Kreatorze Opłaty.
2. Użytkownik może dokonać przedpłaty za pomocą karty płatniczej lub przelewem internetowym. Operatorem opłat realizowanych za pośrednictwem Portalu jest eCard S.A. Płatność przelewem może wiązać się z czasem oczekiwania na uzyskanie dostępu do ww. usługi do dwóch Dni Roboczych, co wynika ze sposobu rejestracji transakcji przez systemy poszczególnych banków i jest niezależne od Administratora. W celu uzyskania natychmiastowego dostępu do Usługi zaleca się skorzystanie z płatności za pomocą karty płatniczej.
3. Wysokość opłat za wykonanie czynności urzędowych określonych w ust.1, wskazana na Portalu, wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, tym samym zmiana wysokości opłat za wykonanie ww. czynności urzędowych jest niezależna od Administratora.
4. Do kwoty stanowiącej równowartość przedpłaty za wykonanie czynności urzędowej, w szczególności wydanie dokumentu prawa jazdy lub za wydanie dokumentu dowodu rejestracyjnego, zostaje każdorazowo doliczona opłata na rzecz Usługodawcy w wysokości 2 (słownie: dwa) zł.
5. Po dokonaniu przez Użytkownika płatności oraz potwierdzeniu przez eCard S.A. dokonania transakcji, wygenerowane zostanie potwierdzenie transakcji (w formacie PDF), które następnie zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany udać się wraz z potwierdzeniem transakcji do właściwego urzędu w celu dokonania dalszych czynności związanych z wydaniem dokumentu prawa jazdy lub wydaniem dokumentu dowodu rejestracyjnego.

§5. VIN – numer identyfikacyjny pojazdu.


1. Portal zapewnia możliwość dokonania weryfikacji poprawności danych, tj. numeru rejestracyjnego pojazdu z numerem VIN oraz otrzymania zestawu informacji o pojeździe i jego historii rejestracji.
2. W celu dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany wpisać do właściwego formularza zamieszczonego w Portalu następujące dane:
     1) numer rejestracyjny pojazdu,
     2) numer VIN pojazdu,
     3) datę pierwszej rejestracji w kraju,
4) adres e-mail Użytkownika.
3. Usługa „VIN - numer identyfikacyjny pojazdu” jest nieodpłatna. Wynik sprawdzenia zgodności numeru VIN z numerem tablicy rejestracyjnej zostanie przesłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
4. Wynik sprawdzenia zgodności numeru VIN z numerem tablicy rejestracyjnej ma wyłącznie informacyjny charakter, może być obarczony błędem z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i nie może stanowić wyłącznej podstawy dla podjęcia przez Użytkownika decyzji o zakupie pojazdu.

§6. Egzamin na prawo jazdy – pytania testowe - ASSiEK.


1. Usługa „Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców – ASSiEK jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
2. Pytania udostępniane Użytkownikom Zarejestrowanym w ramach ww. Usługi mają za zadanie zaznajomienie Użytkownika Zarejestrowanego z formułą egzaminu.
3. Uzyskanie pozytywnego wyniku próbnego egzaminu przeprowadzonego za pomocą Usługi „ASSiEK” nie jest tożsamy z zaliczeniem części teoretycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez Użytkownika Zarejestrowanego negatywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.
4. Usługa „ASSiEK” jest odpłatna. Opłata z tytułu otrzymania dostępu do bazy danych z pytaniami wynosi 99 zł i 128 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć i sto dwadzieścia osiem) zł za - odpowiednio 90 i 120 (słownie: dziewięćdziesiąt i sto dwadzieścia) dni. Użytkownik może dokonać przedpłaty za pomocą karty płatniczej lub przelewem internetowym. Operatorem opłat realizowanych za pośrednictwem Portalu jest eCard S.A.
5. Zarejestrowany Użytkownik, który wykupił usługę „ASSiEK Egzamin na prawo jazdy – pytania testowe” i którego płatność została zaksięgowana (Usługodawca otrzymał od eCard S.A. potwierdzenie dokonania przez Użytkownika płatności) otrzymuje dostęp do usługi z poziomu swojego konta na Portalu. Płatność przelewem może wiązać się z czasem oczekiwania na uzyskanie dostępu do ww. usługi do dwóch Dni Roboczych, co wynika ze sposobu rejestracji transakcji przez systemy poszczególnych banków i jest niezależne od Administratora. W celu uzyskania natychmiastowego dostępu do Usługi zaleca się skorzystanie z płatności za pomocą karty płatniczej.

§7. Egzamin na prawo jazdy – elektroniczna rejestracja .


1. Portal zapewnia możliwość dokonania rejestracji na egzamin na prawo jazdy oraz rezerwacji wybranego terminu egzaminu realizowanego w wybranych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie Polski.
2. Usługa „Egzamin na prawo jazdy – elektroniczna rejestracja” jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
3. W celu dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany:
     1) wypełnić właściwy formularz zamieszczony w Portalu poprzez podanie następujących danych:
          a) numer Profilu Kandydata na Kierowcę PKK,
          b) imię i nazwisko,
          c) numer PESEL,
          d) adres e-mail lub numer telefonu.
     2) wybrać preferowany przez siebie WORD (patrz mapa) oraz termin egzaminu;
     3) dokonać płatności za egzamin.
4. Rejestrację uważa się za dokonaną w momencie otrzymania przez Użytkownika Zarejestrowanego drogą mailową oficjalnego potwierdzenia z właściwego WORD.
5. Anulowanie rezerwacji terminu egzaminu na prawo jazdy dokonanej - z zachowaniem prawa do zwrotu uiszczonej opłaty egzaminacyjnej (zwrot dokonywany na saldo Użytkownika w WORD) - jest możliwe do momentu zatwierdzenia przez WORD wybranego przez Użytkownika terminu. Po otrzymaniu drogą mailową z WORD potwierdzenia zapisu Użytkownika na wskazany przez niego we wniosku rodzaj i termin egzaminu, uznanie ewentualnej rezygnacji i zwrot (na saldo Użytkownika w WORD) wpłaconych środków leżą w gestii właściwego WORD. W przypadku wydania przez WORD decyzji odmownej - środki wpłacone na poczet egzaminu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą zatwierdzenia przez WORD list egzaminacyjnych wniosek Użytkownika o rezygnację z terminu egzaminu nie będzie rozpatrywany.
6. Płatności za egzamin można dokonywać ze środków zgromadzonych na saldzie Użytkownika w WORD i przypisanych do właściciela konkretnego numeru PKK. Jeżeli na ww. saldzie nie ma środków, bądź są one niewystarczające do pokrycia pełnego kosztu egzaminu, Portal pozwoli na dopłacenie brakującej kwoty. W takim przypadku przy płatności doliczana jest bezzwrotna opłata manipulacyjna w wysokości 2 (słownie: dwa) zł. Płatności można dokonać za pośrednictwem e-przelewu oraz kart organizacji płatniczych Visa i MasterCard.

§8. Zakup licencji dla portalu OSK.


1. Portal zapewnia możliwość dokonania opłaty za:
     a) dostęp do portalu www.portalosk.pl (dalej „portal OSK”),
     b) dostęp do wersji rozszerzonej portalu OSK,
     c) egzamin wewnętrzny na portalu OSK.
2. Dostęp i dostęp rozszerzony do portalu OSK oraz dostęp do egzaminu wewnętrznego można wykupić na czas określony w aktualnym cenniku. Usługa jest dostępna jedynie dla Użytkowników Zarejestrowanych w portalu OSK.
3. W celu dokonania zakupu dostępu do portalu OSK, należy zalogować się do portalu OSK i wybrać opcję: przedłuż dostęp. Użytkownik zostanie przekierowany na portal InfoCar, gdzie będzie mógł przeprowadzić zakup i dokonać płatności w Internecie. Po dokonaniu płatności dostęp zostanie automatycznie włączony, a faktura zostanie wysłana do Użytkownika na wskazany adres e-mail.
4. Płatności za usługi wskazane w ust. 1 można dokonywać za pośrednictwem e-przelewu oraz kart organizacji płatniczych Visa i MasterCard.
5. W przypadku gdy Użytkownik w danym miesiącu dokona płatności więcej niż jeden raz, nadpłata zostanie automatycznie wykorzystana na przedłużenie dostępu, chyba że przed rozpoczęciem przedłużenia dostępu, Użytkownik powiadomi Usługodawcę o zamiarze nieprzedłużania dostępu.
6. Użytkownik może zrezygnować z zakupionej licencji OSK bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej dostępu do portalu OSK można złożyć w terminie 14 dni od daty zakupu licencji w formie elektronicznej, wysyłając je na adres e-mail: infocar@pwpw.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Rozpoczęcie korzystania z portalu OSK przed upływem terminu na odstąpienie powoduje utratę przez Użytkownika uprawnienia do odstąpienia od umowy.

§9. Profil kandydata na kierowcę.


1. Portal zapewnia możliwość sprawdzenia, na jakim etapie procedury zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami znajduje się jednostkowa sprawa poszczególnych kandydatów na kierowców. Usługa jest nieodpłatna.
2. W celu dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany uzupełnić właściwy formularz zamieszczony w Portalu poprzez podanie następujących danych:
     1) PESEL, data urodzenia lub numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),
     2) imię,
     3) nazwisko.
3. Po dokonaniu czynności opisanej w ust. 2 powyżej Portal automatycznie wyświetli ostatni status dla danego Profilu Kandydata na Kierowcę.

§10. Status prawa jazdy.


1. Portal zapewnia możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie dokumentu prawa jazdy. Usługa jest nieodpłatna.
2. W celu dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany uzupełnić właściwy formularz zamieszczony w Portalu poprzez podanie następujących danych:
     1) PESEL, datę urodzenia lub numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),
     2) imię,
     3) nazwisko.
3. Po dokonaniu czynności opisanej w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu Portal automatycznie wyświetli status dokumentu prawa jazdy dla danego Użytkownika:
     1) „Przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne” – status informuje, że trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane Użytkownika lub dokument jest w trakcie produkcji w PWPW S.A.;
     2) „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru” – status informuje, że Użytkownik może odebrać dokument we właściwym urzędzie;
     3) „Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany” – status wyświetla się, gdy:
          a) wprowadzono błędne dane do formularza;
          b) wniosek o wydanie prawa jazdy nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca (konieczny jest wówczas kontakt Użytkownika z właściwym urzędem);
          c) dokument został już wydany w systemie komputerowym Kierowca.
4. Portal zapewnia możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy wyłącznie w sytuacji, kiedy postępowanie mające na celu jego wytworzenie i wydanie Użytkownikowi jest w toku oraz w terminie 40 dni od dnia odbioru dokumentu przez Użytkownika z właściwego urzędu.

§11. Status dowodu rejestracyjnego.


1. Portal zapewnia możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie dokumentu dowodu rejestracyjnego. Usługa jest nieodpłatna.
2. W celu dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany uzupełnić właściwy formularz zamieszczony w Portalu poprzez podanie następujących danych:
     1) numer rejestracyjny,
     2) ostatnie 5 (słownie: pięć) znaków numeru nadwozia.
3. Po dokonaniu czynności opisanej w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu Portal automatycznie wyświetli status dokumentu dowodu rejestracyjnego dla danego Użytkownika:
     1) „Przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne” – status informuje, że trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane Użytkownika lub dokument jest w trakcie produkcji w PWPW S.A.;
     2) „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru” – status informuje, że Użytkownik może odebrać dokument we właściwym urzędzie;
     3) „Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany” – status wyświetla się, gdy:
          a) wprowadzono błędne dane do formularza;
          b) wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego nie został jeszcze wprowadzony do systemu Pojazd (konieczny jest wówczas kontakt Użytkownika z właściwym urzędem);

          c) dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd.
4. Portal zapewnia możliwość sprawdzenia statusu dokumentu dowodu rejestracyjnego wyłącznie w sytuacji, kiedy postępowanie mające na celu jego wytworzenie i wydanie Użytkownikowi jest w toku oraz w terminie 40 dni od dnia odbioru dokumentu przez Użytkownika z właściwego urzędu.

§12. Status karty ADR.


1. Portal zapewnia możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie dokumentu – karty ADR. Usługa jest nieodpłatna.
2. W celu dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany uzupełnić właściwy formularz zamieszczony w Portalu poprzez podanie następujących danych:
     1) imię,
     2) nazwisko,
     3) numer PESEL.
3. Po dokonaniu czynności opisanej w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu Portal automatycznie wyświetli status dokumentu dowodu rejestracyjnego dla danego Użytkownika:
     1) „Dokument jest w fazie produkcji” – status informuje, że dokument jest w trakcie produkcji w PWPW S.A.;
     2) „Dokument został wysłany indywidualnie” – status informuje, że dokument został wyprodukowany w PWPW S.A. i przekazany do wysyłki na wskazany adres indywidualny;
     3) „Dokument został wysłany do urzędu” – dokument został wyprodukowany w PWPW S.A. i przekazany do wysyłki do Urzędu Marszałkowskiego;
     4) „Dokument nie został wyprodukowany” – status informuje, że dokument został wycofany z produkcji, zawierał błędne dane lub złej jakości zdjęcie;
     5) „Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany” – status wyświetla się, gdy:
          a) wprowadzono błędne dane do formularza;
          b) wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu ADR (konieczny jest wówczas kontakt Użytkownika z właściwym urzędem);
          c) dokument został już wydany w systemie ADR.
4. Portal zapewnia możliwość sprawdzenia statusu dokumentu dowodu rejestracyjnego wyłącznie w sytuacji, kiedy postępowanie mające na celu jego wytworzenie i wydanie Użytkownikowi jest w toku oraz w terminie 40 dni od dnia odbioru dokumentu przez Użytkownika z właściwego urzędu.

§13. Płatności.


1. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:
     1) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
     2) ePrzelew – za pośrednictwem banków wykonujących ePrzelew, wskazanych na Portalu.
2. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
3. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie za zakup Usługi „Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców”. W celu otrzymania faktury VAT za ww. Usługę Użytkownik Zarejestrowany powinien wypełnić formularz „Płatność” oraz zaznaczyć w nim pole „Faktura”. Zaznaczenie ww. pola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie e-faktury. Faktura zostanie przesłana w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres Użytkownika Zarejestrowanego wskazany podczas Rejestracji.

§14. Zwroty


1. W przypadku kiedy Użytkownik zrezygnuje z realizacji jednej z usług dostępnych na Portalu, która związana jest z wniesieniem opłaty lub przedpłaty, przysługuje mu prawo do zwrotu wniesionej opłaty lub przedpłaty, na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem potrącenia ze zwracanej kwoty opłaty manipulacyjnej.
2. Wpłaty dokonywane na poczet rejestracji online, o których mowa w §7, przekazywane są bezpośrednio do wybranego WORD. Zwroty tych wpłat możliwe są tylko bezpośrednio w ośrodkach egzaminacyjnych, do których wpłaty były realizowane, zgodnie z procedurą opisaną w §7
3. W przypadku usługi opisanej w §4, gdy przedpłata nie zostanie wykorzystana przez Użytkownika, bądź przedpłata zostanie przypisana przez Użytkownika do niewłaściwego urzędu, może on ubiegać się o zwrot środków na drodze złożenia reklamacji. Użytkownik może uzyskać informację o niewykorzystanych środkach poprzez kontakt telefoniczny lub wysyłając wiadomość na adres e-mail. W celu dokonania zwrotu, należy przesłać na adres infocar@pwpw.pl potwierdzenie przelewu wraz z opisem sprawy
4. Zwracana kwota zostanie potrącona o kwotę 2 (słownie: dwa) zł opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów operacyjnych poniesionych przez Portal. Jeżeli zwrot następuje w konsekwencji błędu leżącego po stronie Usługodawcy zwracana kwota nie jest pomniejszana o żadne koszty manipulacyjne.
5. Na zasadach określonych przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard, Użytkownik może domagać się zwrotu wpłaconych kwot Usługi w ramach procedury tzw. chargeback. Zwracana kwota zostanie potrącona o kwotę równą 3% wartości transakcji oraz 2 (słownie: dwa) zł, zgodnie z ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu.

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§15. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy.


1. Umowa zostaje zawarta poprzez rozpoczęcie korzystania z Portalu przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu.
2. Umowa zostaje rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Portalu przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Portalu przez Użytkownika odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze Stroną Internetową, ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia).

§16. Warunki zawarcia Umowy Konta.


1. Umowę Konta mogą zawrzeć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem zawarcia Umowy Konta jest:
1) rejestracja,
2) spełnienie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Portalu, o których mowa w § 19 poniżej.
3. Rejestracja wymaga uzupełnienia przez Użytkownika, który zamierza założyć Konto, właściwego formularza zamieszczonego w Portalu poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wskazanie Hasła.
4. Po skutecznym dokonaniu Rejestracji, Usługodawca potwierdza założenie Konta w Portalu wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji adres e-mail. Umowa Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

§17. Warunki rozwiązania Umowy Konta.


1. Zarówno Użytkownik Zarejestrowany, jak i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę Konta.
2. Użytkownik Zarejestrowany dokonuje rozwiązania Umowy Konta poprzez samodzielne usunięcie Konta za pomocą zamieszczonej w Portalu aplikacji („Usuń Konto”). Skutkiem usunięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego jest brak możliwości zalogowania się do Konta.
3. Usługodawca dokonuje rozwiązania Umowy Konta poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas Rejestracji informacji o planowanym usunięciu Konta w terminie 14 (słownie: czternastu) dni przed planowaną datą usunięcia Konta. Usługodawca może rozwiązać Umowę Konta w przypadku:
     1) naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego istotnych postanowień Regulaminu,
     2) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że login Konta jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
     3) umieszczania przez Użytkownika Zarejestrowanego na Koncie lub Portalu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
     4) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
     5) usunięcia przez Użytkownika Zarejestrowanego adresu poczty elektronicznej, która było użyta do założenia Konta,
     6) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
4. Użytkownik Zarejestrowany może także wypowiedzieć Umowę Konta w trybie postanowienia § 25 ust. 5 Regulaminu.

§18. Prawo odstąpienia od Umowy.


1. Użytkownik w terminie 14 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od tej Umowy bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej i wysyłając je na adres e-mail: infocar@pwpw.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstąpienie przez Użytkownika od Umowy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami po jego stronie, a w szczególności z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się w Załączniku do Regulaminu. Użytkownik nie jest obowiązany do posługiwania się tym wzorem.
4. PWPW niezwłocznie prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku, gdy PWPW wykonało za wyraźną zgodą Użytkownika w pełni Usługę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§19. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Portalu.


1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego:
     1) dostęp do sieci Internet,
     2) przeglądanie zasobów Internetu,
     3) wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
2. Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnej Skrzynki e-mail zapewniającej możliwość łączenia i wymiany danych z systemem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 9 i wyższej, Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera 12, Opera 18 i kolejne wersje z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu).

§20. Zamieszczanie i udostępnianie treści przez Użytkownika w ramach Portalu.


1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta innego Użytkownika.

ROZDZIAŁ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE

§21. Ochrona danych osobowych.

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z Przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.):

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie; adres:  ul. Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,

2)    PWPW S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)    PWPW S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w celu nawiązania i kształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez PWPW S.A. oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

4)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

a)    w celu zawarcia i realizacji umowy tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b)  Rozporządzenie 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakturowane – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana  zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679,

b)      w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PWPW S.A. na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679,

c)       w celu założenia konta do funkcjonalności InfoCar. Podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie 2016/679 na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679.

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż wskazany we wniosku.

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8)    W zakresie, jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PWPW prosi o wycofanie zgody drogą elektroniczną z wykorzystaniem opcji Wyrejestruj konto.

9)    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10)     Podanie przez Pana/pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku.

11)     Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12)     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłuższy niż okres archiwizacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

13)   Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

14)     Podanie danych osobowych jest wymagane przez PWPW w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PWPW jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

§22. Prawa autorskie.


1. Portal, jak również materiały w nim zawarte w postaci tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

ROZDZIAŁ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§23. Postępowanie reklamacyjne.


1. Reklamacje dotyczące działania Portalu i korzystania z Usług, Użytkownicy mogą składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres: Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (Helpdesk), ul. Rodziny Hiszpańskich 6, 02-685 Warszawa, a korespondencję elektroniczną pod adres poczty elektronicznej infocar@pwpw.pl (całodobowo) w tytule wiadomości wpisując „REKLAMACJA”, jak również telefonując w Dni Robocze w godzinach 7.00-16.00 pod numer telefonu (22) 235 28 08.
2. Składając reklamację Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu lub świadczoną Usługą oraz – jeżeli Reklamacja jest związana z płatnością – potwierdzenie dokonania płatności.
3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o powstaniu nieprawidłowości. Reklamacja złożona po ww. terminie nie zostanie rozpoznana, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Powyższe nie uchybia prawu do dochodzenia stosownych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela banku lub dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji, termin do ustosunkowania się Usługodawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Portal takiej opinii / niezbędnych materiałów. W przypadku wydłużenia się terminu rozpatrywania reklamacji Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.
5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
6. W przypadku, gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z usunięciem niezgodności, koszty tej operacji ponosi Usługodawca.
7. W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sprawach konsumenckich, w szczególności zwrócić się do rzecznika konsumentów.

§24. Wyłączenie odpowiedzialności.


1. Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Użytkownika, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.
2. Usługodawca nie odpowiada za czynności organów administracji publicznej bądź zaniechanie dokonania takich czynności w toku postępowania o wydanie dokumentów prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty ADR oraz karty tachografu, w szczególności wskutek wniesienia opłaty w wysokości niezgodnej z czynnością urzędową (np. wydaniem dokumentu prawa jazdy lub za wydaniem dokumentu dowodu rejestracyjnego), o dokonanie której ubiega się Użytkownik.
3. Usługodawca ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu i Konta w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego.
4. Usługodawca ma prawo czasowo zablokować dostęp do Portalu i Konta ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Portalu i Konta, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Usługodawcy na czas niezbędny do usunięcia występujących zagrożeń lub nieprawidłowości.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i Konta, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Portalu skutkujące złożeniem oświadczenia woli. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania czynności zleconych przez Użytkownika, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do ich autentyczności i autoryzacji lub zgodności z przepisami prawa.
8. W przypadku gdy czynność urzędowa w ramach Usługi „Płatność w Urzędzie” nie zostanie zakończona w sposób pozytywny dla Użytkownika, w szczególności właściwy urząd nie wyda dokumentu prawa jazdy lub nie wyda dokumentu dowodu rejestracyjnego zgodnie z wnioskiem Użytkownika, opłata za dokonanie ww. czynności urzędowej zostanie zwrócona na konto bankowe Użytkownika, z którego opłata została dokonana. Jeśli czynność urzędowa nie została zakończona z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, opłata na rzecz Usługodawcy nie podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25. Tryb zmiany Regulaminu.


1. PWPW S.A. jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:
     1) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez Usługodawcę i funkcjonowanie Portalu,
     2) dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług,
     3) zaprzestanie prowadzenia Portalu przez Administratora lub zmiany Administratora.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie PWPW S.A. poinformuje o tym Użytkowników poprzez opublikowanie na łamach Portalu ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.
3. Jednakże zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem Zarejestrowanym Umowy Konta lub Umowy wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownika będącego stroną ww. umów, o ile wcześniej Użytkownik nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada.
4. Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu stroną Umowy Konta w momencie zmiany Regulaminu, zawiadomienie o zmianie Regulaminu PWPW przesyła na adres mailowy wskazany w trakcie procesu rejestracji jako login.
5. Użytkownik Zarejestrowany, którego PWPW powiadomiła o zmianie Regulaminu, może w terminie czternastu dni od otrzymania powiadomienia wypowiedzieć Umowę Konta lub Umowę, składając oświadczenie na piśmie lub wysyłając je w formie mailowej na adres e-mail: infocar@pwpw.pl. Umowa wypowiedziana w tym trybie rozwiązuje się z upływem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
6. Obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna na Portalu.

§26. Sąd właściwy.


Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.

§27. Obowiązywanie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.