infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

INFORMACJE DLA WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

Jedną ze zmian wprowadzonych 19 stycznia 2013 r. do polskiego prawa mocą Ustawy o kierujących pojazdami jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna

Profil Kandydata na Kierowcę

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), które - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmiany te dotyczą także Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). 

Krok 1. Dokumenty wymagane od kandydata

 Profil Kandydata na Kierowcę generowany jest przez starostwo, po tym jak osoba wnioskująca o wydanie prawa jazdy złoży w wydziale komunikacji wymagane dokumenty.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
 3. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 4. zgoda rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana

Krok 2. Szkolenie kandydata na kierowcę w OSK

Kandydat przystępuje do szkolenia w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców (OSK).

Po zakończeniu kursu, profil (PKK) jest aktualizowany przez ośrodek o następujące informacje:

 1. nazwę i numer podmiotu prowadzącego szkolenie
 2. datę rozpoczęcia szkolenia
 3. datę zakończenia szkolenia
 4. kategorie, w zakresie których szkolenie zostało przeprowadzone
 5. liczbę godzin zajęć teoretycznych
 6. liczbę godzin zajęć praktycznych
 7. numer instruktora, który prowadził szkolenie
 8. numer wykładowcy, który prowadził szkolenie
 9. imię i nazwisko osoby dokonującej aktualizacji profilu

W tym momencie, PKK danej osoby może zostać udostępnione Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego.

Krok 3. Egzamin państwowy kandydata na kierowcę

W oparciu o numer PKK oraz numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), WORD pobiera zaktualizowany profil osoby, która ukończyła szkolenie i zamierza przystąpić do egzaminu.

Kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu państwowego
(teoretycznego i praktycznego). 

Krok 4. Pozytywny wynik egzaminu państwowego kandydata na kierowcę

W przypadku pozytywnego wyniku obu części egzaminu, WORD aktualizuje PKK o odpowiednią informację i przesyła profil do starostwa.

Na podstawie otrzymanych danych, starostwo wydaje decyzję administracyjną uzyskaniu przez kandydata uprawnień do kierowania pojazdami i przekazuje zamówienie dokumentu do producenta.

Krok 5. Negatywny wynik egzaminu państwowego kandydata na kierowcę

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu w WORD, profil jest uzupełniany o informacje o niezaliczonym egzaminie. Na powtórny egzamin kandydat na kierowcę może się zapisać do wybranego przez siebie ośrodka WORD. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku dwóch części egzaminu możliwe jest uzyskanie uprawnień. 

Reklama