infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

INFORMACJE DLA OŚRODKÓW SZKOLENIA

Jedną ze zmian wprowadzonych 19 stycznia 2013 r. do polskiego prawa mocą Ustawy o kierujących pojazdami jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna

Profil Kandydata na Kierowcę

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmiany te dotyczą także ośrodków szkolenia kierowców (OSK). 

Krok 1. Dokumenty wymagane od kandydata

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę przekazuje do wybranego ośrodka szkolenia kierowców numer identyfikujący PKK, wygenerowany (po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów) przez starostwo.

W oparciu o numer PKK oraz numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), OSK pobiera dane zawarte w profilu z systemu teleinformatycznego.

Ważne: OSK, aby móc pobierać i aktualizować PKK, powinien zgłosić się do starosty, w ewidencji którego figuruje i dokonać rejestracji szkoły.

Aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę

Dedykowanym dla ośrodków szkolenia kierowców narzędziem informatycznym, służącym do pobierania i aktualizacji profilu, jest „PORTAL OSK”. Po stronie starostwa jego odpowiednikiem jest „PORTAL STAROSTY”.

„PORTAL OSK” i „PORTAL STAROSTY” są to strony internetowe dostępne na każdym komputerze podłączonym do Internetu. Aktywnie korzystać z portali mogą jedynie uprawnione do tego osoby, które będą się tam logować z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Po wpisaniu przedsiębiorcy prowadzącego OSK do elektronicznego rejestru prowadzonego przez dane starostwo, utworzone zostanie konto dla osoby reprezentującej dany ośrodek, wraz z danymi dostępowymi, które umożliwią logowanie do portalu. Możliwe jest utworzenie więcej niż jednego konta dostępowego dla jednego OSK, i to bez konieczności ponownego odwiedzania starostwa – odbywa się to z poziomu portalu.

Portal OSK, oprócz pobierania i aktualizacji PKK, umożliwia także prowadzenie ewidencji kursów i kursantów, tworzenie harmonogramów kursów oraz korzystanie z funkcji płatności.

Możliwe jest także prowadzenie elektronicznej korespondencji ze starostwem, w sprawach innych niż PKK.

Co istotne, wszystkie informacje przesyłane pomiędzy „PORTALEM OSK” a „PORTALEM STAROSTY” zabezpieczane są certyfikatem kwalifikowanym (podpisem elektronicznym) i nikt inny nie ma do nich dostępu. 

Krok 2. Kandydat na kierowcę przystępuje do szkolenia

Kandydat na kierowcę odwiedza wybraną szkołę jazdy. Po ujawnieniu swojego numeru PESEL (lub daty urodzenia w przypadku obcokrajowców) oraz numeru profilu kandydata na kierowcę, szkoła jazdy może pobrać PKK do siebie w celu edycji.

Następnie kandydat na kierowcę przystępuje do szkolenia teoretycznego oraz praktycznego w wybranym OSK. 

Krok 3. Zakończenie szkolenia kandydata na kierowcę

Po zakończeniu szkolenia, OSK aktualizuje PKK kandydata o następujące informacje:

  1. Nazwę i numer podmiotu prowadzącego szkolenie
  2. Datę rozpoczęcia szkolenia
  3. Datę zakończenia szkolenia
  4. Kategorie, w zakresie których szkolenie zostało przeprowadzone
  5. Liczbę godzin zajęć teoretycznych
  6. Liczbę godzin zajęć praktycznych
  7. Numer instruktora, który prowadził szkolenie
  8. Numer wykładowcy, który prowadził szkolenie
  9. Imię i nazwisko osoby dokonującej aktualizacji profilu 

Krok 4. PKK udostępniony Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu drogowego

Profil Kandydata na Kierowcę może zostać udostępniony Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego (WORD), który przeprowadzi egzamin.

W przypadku pozytywnego wyniku, zaktualizowany PKK zostanie przekazany do starostwa, które wyda decyzję administracyjną o wydaniu prawa jazdy i zamówieniu dokumentu u producenta.

Reklama