infoCAR

Zaloguj się

INFORMACJE DLA KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Jedną ze zmian wprowadzonych 19 stycznia 2013 r. do polskiego prawa mocą Ustawy o kierujących pojazdami jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna:

 

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), które - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki PKK dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym.

Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w wydziale komunikacji. Wraz z wnioskiem, kandydat powinien złożyć orzeczenie lekarskie, fotografię oraz – jeśli jest wymagana – zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK, który następnie zostanie przekazany do ośrodka szkolenia kierowców, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tutaj dowiesz się jak, krok po kroku, uzyskać prawo jazdy według nowych zasad, z wykorzystaniem PKK.

Reklama