infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Przyczepa bez kat. B+E: kod 96 prawa jazdy

Utworzono: 07-07-2014 0:00

Jeszcze do niedawana przywilej prowadzenia przyczep innychniż lekkie, mieli wyłącznie posiadacze kategorii E. Teraz taką możliwośćmogą uzyskać kierowcy kategorii B. Trzeba tylko spełnić pewien warunek.

Przyczepa kempingowa, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Przyczepa kempingowa, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Przepisy

Wraz z uchwaleniem Ustawy o kierujących pojazdami kierowcy w Polscezyskali możliwość prowadzenia ciężkich przyczep, takich jak: lawety,przyczepy kempingowe i inne przyczepy gospodarcze. Wynika to z przepisuzawartego w art. 6 ustawy:

Art. 6
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania(…)
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz zprzyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowitazespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
(…)
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, któregodopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, którazdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem doprawa jazdy.

Żeby uzyskać dodatkowe uprawnienia, potrzebatrochę zachodu, ale zdecydowanie mniej niż w przypadku kategorii B+E.Nie trzeba bowiem uczestniczyć w żadnym dodatkowym szkoleniu(przypominamy, że dla kategorii B+E wymagane jest zaliczenie 20 godzinszkolenia teoretycznego i 15 godzin szkolenia praktycznego koszt około1000 zł +200 zł egzamin + 100,50 zł nowy dokument prawa jazdy). Wprzypadku ubiegania się o kod 96, jest znacznie łatwiej i taniej. Kosztuzyskania uprawnień to jedynie 170 zł za egzamin praktyczny (woptymistycznym wariancie za pierwszym podejściem, każde kolejne kosztujetyle samo) + 100,50 zł za nowy dokument prawa jazdy.

Przedprzystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy kod 96 należy utworzyć PKK(profil kandydata na kierowcę). W tym celu powinno udać się do wydziałukomunikacji właściwego do miejsca zamieszkania z wymaganymi dokumentami.Więcej poniżej.*

Potem można już zapisać się na egzamin wwojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD). Procedura egzaminacyjna jesttaka sama, jak w przypadku kategorii B+E, a zatem nie trzeba zaliczaćczęści teoretycznej egzaminu. Wystarczy zaliczyć egzamin na placumanewrowym i w ruchu miejskim. Więcej na temat procedury egzaminacyjnej.

Co dają uprawnienia?

Zacznijmy od tego, że standardowe prawo jazdy kategorii B uprawnia dociągnięcia przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dopuszczalna masacałkowita nie przekracza 750 kg. W praktyce oznacza to, że taki zestawmoże maksymalnie osiągnąć ciężar 4250 kg np. samochód dostawczy o masie3500 kg + przyczepa lekka 750 kg.

Kierowca z prawem jazdykategorii B może też ciągnąć przyczepę inną niż lekka, o ile masazestawu nie przekroczy 3500 kg. Dopuszczalne jest zatem, by samochódosobowy o masie np. 1500 kg, ciągnął przyczepę o masie 1000 kg, ponieważłączna masa zestawu wyniesie 2500 kg i rzecz jasna nie przekroczydopuszczalnej granicy 3500 kg.

Dodanie do prawa jazdy kodu 96,pozwala na przekraczanie granicy 3500 kg całkowitej masy zestawu, aletaki zestaw nie może ważyć więcej niż 4250 kg. Dopuszczalne zatem stajesię prowadzenie samochodu o dmc np. 2500 kg wraz z przyczepą kempingową odmc 1500 kg. W takiej sytuacji zestaw z maksymalnym obciążeniem waży4000 kg, a zatem mieści się z 250 kg zapasem w granicach kategorii B zkodem 96. Wyrobienie kodu 96 pozwala na ciągnięcie nie tylko przyczepkempingowych. W zakresie uprawnień znajdują się również lawetysamochodowe, oraz inne przyczepy o różnorakim zastosowaniu (dla koni,budowlane, do przewozu łodzi, motocykli itd.). Składając zestaw należypamiętać o tym, że dopuszczalna masa całkowita przyczepy wraz zobciążeniem nie może przekraczać masy pojazdu ciągnącego, a także o tym,że łączna masa zestawu nie może przekroczyć 4250 kg. Ponadto każdypojazd ma w dowodzie rejestracyjnym określoną maksymalną masę przyczepy.Wynika to z różnego typu uwarunkowań pojazdu ciągnącego, a wszczególności jego hamulców. Informacje na ten temat można znaleźć wrubrykach O.1 i O.2 (maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/bezhamulca) dowodu rejestracyjnego, a także w rubryce F.3 (dopuszczalnamasa całkowita zespołu pojazdów). Rubryka F.3 zawiera dane tylko wtedy,gdy pojazd jest wyposażony w hak holowniczy.

Opłaty za przejazd

Osoby, które korzystają z uprawnień kodu 96 muszą pamiętać o tym, że wprzypadku, gdy masa zestawu przekroczy 3500 kg, wówczas muszą dokonywaćopłat za korzystanie z dróg płatnych. Od 1 lipca 2011 r. wraz zwdrożeniem na polskich drogach elektronicznego systemu poboru opłat,wszystkie pojazdy i zestawy pojazdów, których masa przekroczyła 3500 kgzostały potraktowany w taki sam sposób, jak samochody ciężarowe. Jeżelizestaw złożony z samochodu osobowego i przyczepy przekroczy 3500 kg,wówczas należy wyposażyć się w viabox, urządzenie do obsługi bramownicviatoll. W przeciwnym razie kierowca nie będzie mógł korzystać z drógkrajowych, ekspresowych i autostrad. Więcej informacji na temat opłat systemu viatoll.

Aby zdobyć kod 96 należy:

- utworzyć profil kandydata na kierowcę,
- zapisać się na egzamin w WORD,
- zaliczyć egzamin  praktyczny,
- opłacić wydanie nowego prawa jazdy,
- po około tygodniu odebrać dokument z urzędu.

*PKK wymagane dokumenty:

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowaniapojazdem (w przypadku kategorii prawa jazdy C,C+E, C1, C1+E, D, D+E,D1, D1+E należy również przedstawić orzeczenie psychologiczne o brakuprzeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem),
- kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
- kserokopia prawa jazdy (w przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami),
- wniosek o wydanie prawa jazdy,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat,
- dokument potwierdzający tożsamość do wglądu.

Orzeczenie lekarskie

Kompletowanie dokumentów najlepiej jest rozpocząć od uzyskaniaorzeczenia lekarskiego, ponieważ występowanie szczególnych przeciwskazańzdrowotnych może spowodować, że uzyskanie prawa jazdy będzie niemożliwelub bardzo utrudnione. W tym celu należy udać się do lekarzauprawnionego do wydawania tego typu orzeczeń. Badanie odbywa się nakoszt kandydata na kierowcę.

Fotografia

Wyraźna,aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, któraprzedstawia osobę bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami wtaki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznymlewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba zwrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię,przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, zaś osoba, któranosi nakrycie głowy, zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografięprzedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografiataka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Kserokopia prawa jazdy

W przypadku osób, które chcą rozszerzyć zakres uprawnień do kierowaniapojazdami o kolejne kategorie, konieczne jest przedstawienie kserokopiiposiadanego prawa jazdy.

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek można wypełnić na miejscu w wydziale komunikacji lub pobrać go z Internetu i wypełnić wcześniej.

Dokument tożsamości

Podczas składania wniosku konieczne jest potwierdzenie swojejtożsamości. W tym celu należy okazać dowolny dokument potwierdzającytożsamość: dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną.
Pospełnieniu wszystkich wymagań, profil kandydata na kierowcę musi zostaćwygenerowany w ciągu dwóch dni roboczych. W praktyce, w większościprzypadków dzieje się to natychmiast.
Przed wygenerowaniem PKKurzędnicy sprawdzają prawdziwość przedstawionych dokumentów zeszczególnym uwzględnieniem orzeczeń lekarskich.  W systemieteleinformatycznym sprawdzane jest również to, czy kandydat na kierowcęnie ma orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadkuosób, które ubiegają się o prawo jazdy na więcej niż jedną kategorięgenerowane są profile dla poszczególnych kategorii.

UWAGA!

Wydruk zawierający numer profilu kandydata na kierowcę służy do obsługiprocesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Należy gozachować i nie udostępniać osobom trzecim. Numer PKK oraz numer PESEL(lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL)stanowią klucz do obsługi kandydatów na kierowców w systemieteleinformatycznym. Te informacje należy ujawnić w wybranej szkole jazdyw momencie zapisu na kurs oraz w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowegoprzed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy. Bezpiecznie korzystać znumeru PKK można również na stronie www.info-car.pl

Podziel się