infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Zagraniczne prawo jazdy w Polsce

Utworzono: 04-10-2016 8:13

W większości przypadków nie ma przeszkód prawnych do korzystania w Polsce z prawa jazdy wydanego przez inne państwo. Wszystko jednak zależy od tego, o jakie państwo chodzi i jakie muszą być ku temu spełnione warunki.

Autostrada A1

Autostrada A1

Państwa zrzeszone w Unii Europejskiej oraz EFTA

W przypadku obywateli państw członkowskich UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sprawa jest najprostsza. Prawo jazdy wydane we wspomnianych państwach jest tak samo ważne we wszystkich pozostałych. Tożsame są uprawnienia oraz ich zakres, ważność dokumentu itd. Należy jednak zwrócić uwagę na niektóre uprawnienia szczegółowe, które wynikają z prawa obowiązującego na terenie danego państwa na mocy lokalnych ustaw lub rozporządzeń. Chodzi o przypadki takie jak np. nasze prawo do jeżdżenia motocyklami o pojemności do 125 cm³ po trzech latach od uzyskania prawa jazdy kategorii B. Podobne lub inne przypadki szczegółowe, niewynikające wprost z definicji posiadanych kategorii prawa jazdy, nie obowiązują poza państwem, które wydało prawo jazdy. Pozostałe kwestie się nie zmieniają.  Oznacza to, że każdy obcokrajowiec (lub Polak, który zdobył prawo jazdy za granicą), który jest obywatelem Unii, albo państwa zrzeszonego w EFTA, może bez dokonywania żadnych formalności przyjechać do Polski i korzystać u nas ze swojego dotychczasowego prawa jazdy. Warto przy tym zwrócić uwagę na datę ważności poszczególnych kategorii prawa jazdy, a zawłaszcza tej, z której obcokrajowiec chce korzystać na terenie Polski. Jeżeli data ważności upłynie, nie będzie on mógł korzystać z uprawnień. W takiej sytuacji warto odpowiednio wcześniej zadbać o odpowiedni termin ważności uprawnień do kierowania pojazdami.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu:
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

W przypadku wymienionych państw, nie jest konieczna wymiana prawa jazdy nawet po zamieszkaniu w Polsce i przebywaniu więcej niż 185 dni na terytorium Polski.

Pozostałe państwa

W przypadku pozostałych państw świata, do kierowania pojazdami na terytorium Polski, uprawniać będzie międzynarodowe prawo jazdy wydane przez państwo, którego obywatelem jest dany kierowca lub standardowe prawo jazdy wydane przez jego kraj. Wszystko zależy jednak od tego, o jakie państwo chodzi i czy wiąże je z Polską umowa w sprawie uznawania praw jazdy. Kluczowe w tej kwestii są dwie konwencje o ruchu drogowym. Pierwsza z nich została sporządzona w Genewie w 1949 r., a jednym z jej zapisów jest wzajemne uznawanie stron międzynarodowych praw jazdy. Druga z konwencji została sporządzona w 1968 r., jednym z jej zapisów była kwestia wzajemnego uznawanie krajowych praw jazdy. Obie konwencje dotyczą osób, które nie pozostają mieszkańcami swoich państw, a prawa jazdy za granicą używają raz na jakiś czas nie zmieniając przy tym miejsca zamieszkania.

Lista państw, które są stronami Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (ang.)
Lista państw, które są stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (ang.)

Oprócz państw stron wspomnianych konwencji, Polska ma podpisane umowy w sprawie uznawania praw jazdy z Japonią i Koreą Południową.

W przypadku osób które zmieniły miejsce zamieszkania na Polskę lub przebywają na jej terytorium dłużej niż 185 dni, konieczne będzie wymienienie swojego dokumentu prawa jazdy na polski odpowiednik. W tym celu należy dać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wymianę dokumentu prawa jazdy. Tam zostanie wygenerowany profil kandydata na kierowcę, z którym obcokrajowiec będzie musiał udać się do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w celu zaliczenia egzaminu teoretycznego na kategorie, o które wnioskuje. Egzaminy można zdawać do skutku, bez określonego limitu. Po zdaniu egzaminu należy opłacić produkcję nowego dokumentu i zgłosić to w wydziale komunikacji. Potem wystarczy już czekać na nowe prawo jazdy. Status dokumentu można sprawdzać na stronie: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Przy odbiorze nowego prawa jazdy, kierowcy unieważniony zostanie jego dotychczasowy dokument.

W przypadku obywateli państw, które nie są stronami konwencji (poza Japonią i Koreą Południową) nie jest dozwolone korzystanie z posiadanego prawa jazdy na terytorium Polski.

Przepisy:
Ustawa o kierujących pojazdami

Art. 4. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy;
2) wydane za granicą:
a) międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U.z 1959 r. poz. 321 i 322),
b) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40 i 44),
c) krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
d) krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

Podziel się