infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Sejm przegłosował przepisy dotyczące korytarza życia i jazdy na suwak

Utworzono: 16-10-2019 17:44

Uchwalone przepisy są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne kierowców, obie kwestie stały się bowiem przedmiotem gorących dyskusji. Wszystko z powodu uczestników ruchu, którzy nie zamierzali stosować się do utrwalonych zwyczajów. Teraz zostaną one wpisane do prawa.

Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy

Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy

Korytarz życia

Większość państw Unii Europejskiej kwestię zachowania się kierowców w sytuacji, gdy trzeba zapewnić służbom ratunkowym dojazd na miejsce wypadku, zostawia ich własnej ocenie i zdrowemu rozsądkowi. Zazwyczaj działa to doskonale, ale są niestety niechlubne wyjątki, w tym również i z  naszego kraju. Chodzi o przypadki zawracania np. na autostradzie i jeździe pod prąd utworzonym przez kierowców tzw. korytarzem życia. Takie zachowanie sprawia, że służby ratunkowe mają problem z szybkim dotarciem na miejsce wypadku – przykład poniżej. Dlatego ustawodawca postanowił uregulować tę kwestię, by do tak nieodpowiedzialnych i aroganckich sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Wkrótce należy się też spodziewać uchwalenia kar za wspomniany czyn. Powyżej ilustracja, jak należy zachować się w opisywanej sytuacji:

Przepis:
2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb ratowniczych, w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:
1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;
2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszającymi się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.
3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.

Jazda na suwak

Kolejna uregulowana kwestia dotyczy zachowania kierowców w miejscach, gdzie następuje zwężenie drogi. W takich miejscach często doskonale działa zasada zamka błyskawicznego/jazdy na suwak, czyli naprzemienny wjazd w zwężenie przez samochody znajdujące się na sąsiednich pasach ruchu. Niestety nie zawsze tak jest, zdarza się, że dochodzi do zachowań nieprawidłowych, takich jak uporczywe nie wpuszczanie kierowców znajdujących się na zanikającym pasie ruchu, ustawianie bardzo długich kolejek do zwężenia na jednym pasie ruchu, czy wręcz zajeżdżanie drogi pojazdom, które jadą w kierunku zwężenia pasem ruchu, który zanika – tzw. szeryfowanie, przykład poniżej. Ustawodawca uchwalonymi przepisami jasno określa, w jaki sposób należy zachować w opisywanych miejscach.  

Przepis

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. 

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu, umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Najistotniejsze w zacytowanym przepisie jest to, że pojazdy, czy też zespoły pojazdów mogą wjeżdżać w zwężenie naprzemiennie po jednym, a zatem nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy przed kierowcę wpuszczającego, wpychają się dwa lub więcej pojazdów. Również przypadku tego przepisu zapewne wkrótce określone zostaną kary za niestosowanie się do nowego prawa.

Ustawa wchodzi w życie po 21 dniach od jej ogłoszenia w dzienniku ustaw. 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3828

Podziel się