infoCAR

Zaloguj się

Prawo jazdy - skierowanie na ponowny egzamin

Utworzono: 13-09-2018 23:31

Zdobycie prawa jazdy nie gwarantuje utrzymanie go do końca życia. O stałości posiadanych uprawnień decyduje jednak wyłącznie postawa kierowcy, a w szczególności jego styl jazdy i to, czy stosuje się do przepisów drogowych i je rozumie.

Źródło: YouTube

Źródło: YouTube

Już od wielu lat zdanie egzaminu na prawo jazdy w Polsce do najłatwiejszych nie należy. Sito weryfikacji jest na tyle gęste, że za kierownicę w absolutnej większości przypadków nie trafiają osoby, które prowadzić nie powinny. Niestety zdarza się również tak, że jest zupełnie inaczej. Osoba, która podczas egzaminu nie popełniła błędu, choć styl jej jazdy pozostawiał wiele do życzenia, musiała otrzymać ocenę pozytywną, egzaminator po prostu nie miał podstaw by taką osobę „oblać”. Nieco trudniej jest od 2015 r. kiedy to do zadań egzaminacyjnych została wprowadzana tzw. ekojazda, która od kandydatów na kierowców wymaga dynamicznej i płynnej jazdy, ale oczywiście nie wyeliminowało to problemu. Na szczęście weryfikacja na egzaminie to nie wszystko, źle przygotowanych kierowców weryfikuje ruch drogowy i policja.

„Zgodnie z art.129 ust.2 pkt 13a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, organy policji w związku z wykonywaniem czynności w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowania, są uprawnione do występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, starosta nie może dokonywać samodzielnych ocen co do tego, czy kierowca wielokrotnie naruszający przepisy ruchu drogowego jest w stanie kierować pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu i w tym zakresie jest związany wnioskiem komendanta policji. Podstawą do wystąpienia z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy może być jednokrotne i wielokrotne naruszenie przepisów ruchu drogowego” czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Sygn. akt: II SA/Gl 434/17.
To, czy dany kierowca zostanie skierowany na ponowny egzamin, pozostaje w gestii decyzji policjanta, który ocenia jego zachowanie. W przypadku większości wykroczeń na drodze, wystarczy dyscyplinujący mandat, ale w niektórych przypadkach zasadne będzie skierowanie kierowcy na ponowny egzamin. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy kierujący nie potrafi w sposób bezpieczny panować nad autem i prawidłowo wykonywać poszczególnych manewrów lub wykazuje brak znajomości lub zrozumienia dla przepisów ruchu drogowego, które powinien znać i stosować w praktyce.  

Przykład zachowania, które mogłoby zostać potraktowane przez policję w omawiany sposób, nagrali mieszkańcy Gliwic, film następnie umieścili w serwisie YouTube. Na filmie widzimy białego SUV marki Mercedes, kierowanego przez kobietę, która podczas wykonywania manewrów rozjeżdża i łamie małe drzewo. Zachowanie kierującej może świadczyć o braku umiejętności panowania nad autem. Podobny manewr na egzaminie z pewnością nie znalazłby uznania w oczach egzaminatora.

Podziel się