infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Od 1 stycznia 2017 r. piesi z pierwszeństwem nai przed pasami

Utworzono: 25-09-2015 0:00

Sejm przyjął przepisy, które zmieniają zasady zachowania się na przejściach dla pieszych. Od 2017 r. kierowcy będą musieli zatrzymywać się przed przejściem, na którym czekają piesi. Teraz osoby piesze mają pierwszeństwo, ale tylko wówczas, gdy już wchodzą na pasy.

Przejście dla pieszych w Poznaniu, źródło: materiały własne info-car.pl

Przejście dla pieszych w Poznaniu, źródło: materiały własne info-car.pl

Przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym mówią o tym, że pieszy będzie miał na przejściu dla pieszych bezwzględne pierwszeństwo przed innymi pojazdami za wyjątkiem tramwaju. Kierujący pojazdami będą musieli zatrzymać się przed przejściem, gdy osoba piesza zatrzyma się przed pasami. Nadal jednak pieszy nie będzie mógł wtargnąć na przejście. Kluczowe w tej kwestii będzie zatrzymanie się przed pasami. Mowa oczywiście o przejściach bez sygnalizacji świetlnej – tam zasady się nie zmieniają.

Pozornie zmienia się niewiele, ale różnica będzie bardzo widoczna - nie będzie można było ignorować pieszych oczekujących na przejście, jak to się dzieje obecnie. W sytuacji, gdy pieszy dojdzie do przejścia i zatrzyma się, kierowca będzie musiał się zatrzymać i przepuścić go.

Nowe przepisy dostosują nasze prawo do rozwiązań znanych z większości państw Europy, gdzie pierwszeństwo pieszych od dawna jest rozwiązane właśnie w taki sposób. Podobne rozwiązania znajdziemy m.in. w Niemczech, Norwegii, Holandii, Danii, Szwajcarii, Czechach, Bułgarii, Belgii czy w Austrii.

Przepisy zostały jak na razie przyjęte przez sejm. By mogły wejść w życie musi je jeszcze przyjąć senat, a następnie ustawę musi podpisać prezydent.

Pełny tekst nowelizacji:

Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku lub – w przypadku oczekiwania na możliwość wejścia na przejście dla pieszych – powstrzymania się od wejścia na nie;”;
2) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.
1b. Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest obowiązany zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa.”;
3) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub oczekuje na możliwość wejścia na nie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierujący tramwajem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Podziel się