infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Nowelizacja przepisów o odpowiedzialności za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych

Utworzono: 05-01-2015 0:00

2 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1310).

Odpowiedzialność za opłaty zostanie przeniesiona z kierowców na włascicieli pojazdów, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Odpowiedzialność za opłaty zostanie przeniesiona z kierowców na włascicieli pojazdów, źródło: materiały własne www.info-car.pl


Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą jest przeniesienie odpowiedzialności administracyjnej za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej z kierującego pojazdem na właściciela pojazdu.

Nowe brzmienie art. 13 k ustawy o drogach publicznych

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 13 k ustawy o drogach publicznych za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej oraz obowiązku używania urządzenia, służącego do poboru opłat, zgodnie z jego przeznaczeniem odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 UDP, a jeśli pojazdem jest zespół pojazdów to właściciel pojazdu złączonego z przyczepą lub naczepą. Jeżeli właściciel nie jest posiadaczem pojazdu to karę nakłada się na podmiot, na rzecz którego przeniesiono posiadanie tego pojazdu.

Należy jednak podkreślić, że za naruszenie obowiązku wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu, tj. obowiązku polegającego na przełączeniu trybu funkcjonowania urządzenia pokładowego na tryb z przyczepą w sytuacji, gdy mamy do czynienia z zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, odpowiedzialność ponosi tak jak dotychczas kierujący pojazdem.

Przepis przejściowy

Stosownie do art. 4 ww. ustawy zmieniającej nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Tym samym wobec naruszeń obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej odnotowanych przed dniem 2 stycznia 2015 r., w których dotychczas nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, organ nie będzie prowadził dalszych czynności. Natomiastpostępowania administracyjne dotyczące naruszeń obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, które nie zostały zakończone wydaniem rozstrzygnięcia przed dniem 2 stycznia 2015 r. zostaną umorzone. Oznacza to, że w odniesieniu do wszczętych postępowań administracyjnych, do których zastosowanie ma cytowany powyżej przepis przejściowy, strony postępowań otrzymają decyzję o umorzeniu postępowania. Natomiast w odniesieniu do tych spraw, w których nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne (strona nie otrzymała zawiadomienia o wszczęciu postępowania), nie zostaną podjęte żadne czynności i nie należy spodziewać się jakichkolwiek pism procesowych od GITD.

Treść ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1310) jest dostępna na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1310/1.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się