infoCAR

Zaloguj się

Niebezpieczne przewozy pod kontrolą

Utworzono: 28-02-2014 0:00

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w ramach działań „Niebezpieczne przewozy" skontrolowali kilkanaście pojazdów przewożących materiały niebezpieczne po drogach regionu.

Kontrola drogowa, źródło: www.kwp.radom.pl

Kontrola drogowa, źródło: www.kwp.radom.plPolicjanci z radomskiej drogówki prowadzili wczoraj działania "Niebezpieczne przewozy", ukierunkowane na kontrolę pojazdów, którymi przewożone są ładunki niebezpieczne, czyli tzw. ADR.

Czym jest ADR? To europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Polska ratyfikowała tę umowę w 1975 r.

Do towarów niebezpiecznych zalicza się materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze, materiały żrące, różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Każdy z nich może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem niebezpiecznym podczas transportu może spowodować ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub być poważnym zagrożeniem dla środowiska.

Podstawowym celem takiej akcji,  jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, ograniczenie liczby wypadków oraz zminimalizowanie ryzyka, jakie niesie tego typu  transport .

Każdy pojazd przewożący takie ładunki musi być odpowiednio wyposażony i przystosowany , kierujący takimi pojazdami muszą przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać specjalne uprawnienia.

Policjanci WRD KMP Radom podczas prowadzonych działań kontrolowali właśnie wyposażenie pojazdów oraz  ich stan techniczny. Sprawdzali dokumentację ładunków oraz uprawnienia kierujących. Kontrolowali ich trzeźwość.

Z przeprowadzonych dotychczas działań wynika, iż przewóz materiałów niebezpiecznych nie stanowi zagrożenia dla ruchu drogowego w naszym regionie. W trakcie ostatnich kontroli policjanci nie ujawnili  rażących naruszeń związanych z przewozem takich ładunków.

Źródło: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/AL

Podziel się