infoCAR

Zaloguj się

Nakaz posiadania dowodu rejestracyjnego i OC nadal obowiązuje!

Utworzono: 05-06-2018 7:57

4 czerwca nie został zniesiony obowiązek posiadania przy sobie przez kierowców dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Brak wspomnianych dokumentów w razie kontroli, będzie skutkować nałożeniem mandatu.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

W tej kwestii nadal panuje szum informacyjny, więc przypominamy. Obowiązek posiadania przy sobie kompletu dotychczas wymaganych dokumentów nadal będzie egzekwowany, a zatem kierowca musi posiadać przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a także ewentualne inne wymagane od niego dokumenty.

Ustawa, która znosi ten obowiązek weszła co prawda w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. ale przepis nie będzie stosowany dopóki do jego obsługi nie zostanie przygotowana Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK). O dacie wejścia w życie przepisów poinformuje minister cyfryzacji w swoim komunikacie.

Omawiana ustawa uchyla podpunkty 2 i 3 cytowanego artykułu 38. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale nie uchyla pozostałych, co oznacza, że niezależnie od stopnia przygotowania systemu CEPiK, kierowcy będą musieli posiadać przy sobie dokument prawa jazdy.

Art. 38. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie;

3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978);
4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

Podziel się