infoCAR

Zaloguj się

Jak odzyskać PKK ze szkoły jazdy?

Utworzono: 31-03-2014 0:00

W Zabrzu właścicielka szkoły jazdy ulotniła się z pieniędzmi kursantów, a także z ich profilami kandydatów na kierowców. Kobieta nie zwróciła PKK do centralnego systemu, więc kursanci nie mogli rozpocząć szkolenia w innej szkole. Wystarczy jednak wizyta w wydziale komunikacji, by bardzo szybko odzyskać PKK.

Szkolenie praktyczne w ruchu drogowym, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Szkolenie praktyczne w ruchu drogowym, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Sprawa kursantów z Zabrza została nagłośniona przez media. Z materiałów dziennikarzy wynikało, że szkolenie osób musi zostać wstrzymane na dwa lata, ponieważ tyle ważności ma PKK. Prawda jest natomiast zupełnie inna. Profil może być odebrany nieuczciwej szkole przez organ, który go wygenerował czyli starostwo/urząd miasta. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji, gdzie został utworzony PKK i zawnioskować o jego zwrócenie.

W normalnym trybie, sprawa jest rozwiązywana przez szkołę jazdy na mocy następujących przepisów:


§ 13. 3. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, dowódca jednostki wojskowej, kierownik jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektor szkoły przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby
(Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1019).

Kierownik szkoły jazdy zwraca PKK w systemie teleinformatycznym, a następnie kandydat na kierowcę może kontynuować szkolenie w innym ośrodku szkolenia kierowców. Niestety, jak pokazuje przypadek z Zabrza, nie zawsze tak jest. Tutaj pomocą służą pracownicy wydziałów komunikacji, którzy bardzo szybko mogą rozwiązać problem i zająć się sprawą nieuczciwej szkoły.
 

Podziel się