infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Jak nie dać sobie zabrać prawa jazdy

Utworzono: 17-06-2015 0:00

Od czasu wprowadzenia przepisu pozwalającego policji odbierać piratom drogowym prawa jazdy na 3 miesiące w Sieci pojawiło się wiele metod na uniknięcie kary. Radzimy podchodzić do nich z dużą rezerwą i raczej skorzystać z naszych metod.

Stracić prawo jazdy można na kilka sposobów, żadnego z nich nie polecamy, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Stracić prawo jazdy można na kilka sposobów, żadnego z nich nie polecamy, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Internetowa burza dotyczy rzecz jasna nowego przepisu na mocy którego policja zatrzymuje prawo jazdy przyłapanemu kierowcy, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h. Część domorosłych „specjalistów” podpowiada innym kierowcom, że wystarczy przecież powiedzieć, że prawa jazdy nie ma się przy sobie i sprawa zakończy się tylko mandatem w wysokości 50 zł za brak dokumentu… Tak oczywiście nie jest. Mandat w wysokości 50 zł za brak dokumentu z pewnością kierowca otrzyma, ale oprócz tego otrzyma mandat za przekroczenie prędkości (od 400 do 500 zł oraz 10 punktów karnych), a także polecenie niezwłocznego dostarczenia „nieposiadanego przy sobie” dokumentu do wydziału komunikacji. Zwlekanie z dostarczeniem dokumentu jest dla kierowcy jedynie działaniem na swoją niekorzyść, ponieważ zgodnie z Art. 102.1e Ustawy o kierujących pojazdami, okres trzech miesięcy pozbawienia uprawnień liczy się od momentu dostarczenia prawa jazdy do urzędu. Przechowywanie dokumentu i tak nic nie da, bo w tym czasie kierowca nie może prowadzić pojazdów. W razie ponownej kontroli przed oddaniem prawa jazdy okres kary wydłuży się o kolejne 3 miesiące, a w razie ponownej kontroli, kierowca straci wszystkie uprawnienia i będzie musiał robić prawo jazdy od nowa. Metoda na brak prawa jazdy przy sobie jest zatem niespecjalnie sprytna…

W myśl polskiego prawa, uprawnienia do kierowania pojazdami można stracić lub można je mieć czasowo zatrzymane nie tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Katalog sytuacji, w jakich policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy zawiera art. 135 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dowiadujemy się tam, że policjant zatrzyma  prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

W praktyce wygląda to tak, że policjant swoje podejrzenie uzasadnia wskazaniem posiadanego w radiowozie alkomatu lub narkotestu. Jeżeli wynik badania potwierdzi podejrzenia policjanta, wówczas od razu kierowcy zatrzymywane jest prawo jazdy.

Metoda na zachowanie prawa jazdy : nie prowadzić podjazdów pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających substancji.

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

Ten przepis pamięta jeszcze czasu papierowych dokumentów zdecydowanie mniej odpornych na uszkodzenia niż dzisiejsza „karta”, niemniej jednak obowiązuje nadal i obliguje posiadacza prawa jazdy do dbania o dokument. Wystarczy jednak, że dokument prawa jazdy będzie przechowywany np. w portfelu i nic nie powinno mu się stać.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: nie niszczyć dokumentu prawa jazdy, nie przerabiać go, nie poddawać działaniom żrących substancji, wysokich temperatur itp.

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

Prawo jazdy jest dokumentem specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem. Jeżeli policjant zauważy, cokolwiek podejrzanego na dokumencie, ma prawo go zatrzymać w celu dokładnego sprawdzenia. Nie można zatem przerabiać zdjęć, dopisywać lub zmieniać cokolwiek w danych zawartych na dokumencie. Zdecydowanie też nie należy korzystać z usług fałszerzy. Podrobiony dokument rozpozna każdy policjant, a posiadacz takiego blankietu sprowadzi na siebie niemałe kłopoty. Korzystanie z podrobionego dokumentu w dzisiejszych realiach, gdy policjanci sprawdzają każde prawo jazdy w elektronicznej bazie danych, jest zupełnie bezsensowne.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: nie przerabiać dokumentu, nie podrabiać go, ani nie korzystać z usług fałszerzy.

d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

Termin ważności prawa jazdy jest ściśle związany ze stanem zdrowia kierowcy, najczęściej dotyczy to jego wzroku. Jeżeli zatem lekarz wydał orzeczenie lekarskie z ważnością badań na np. 4 lata, wówczas po upływie ważności orzeczenia lekarskiego, ważność traci również prawo jazdy. Jeżeli policjant zatrzyma kierowcę z „przeterminowanym” prawem jazdy, wówczas zatrzyma je.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: przed upływem ważności prawa jazdy należy wykonać badania lekarskie, a także złożyć w wydziale stosowne dokumenty w celu wydania nowego prawa jazdy. Więcej na ten temat: http://www.info-car.pl/infocar/artykuly/Wymiana-terminowego-prawa-jazdy.html

e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

Przepisy dotyczą sytuacji, gdy kierowca posługuje się dokumentem prawa jazdy w czasie, gdy np. powinien je zwrócić do wydziału komunikacji z powodu np. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych itd. Okazanie się prawem jazdy policji z pewnością zakończy się zatrzymaniem go po uprzednim sprawdzeniu kierowcy w bazie danych.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: tutaj w zasadzie metody nie ma, ponieważ kierowca i tak posiada dokument poniekąd bezprawnie. Metodą jest natomiast stosowanie się do przepisów ruchu drogowego w taki sposób, by nie dopuścić do orzeczenia wobec siebie zakazu prowadzenia pojazdów, zatrzymania lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

Do takiej sytuacji może dojść, gdy np. kierowca posiadający na swoim koncie 20 punktów karnych popełni wykroczenie za 5 punktów (wyprzedzanie na zakrętach, gdzie jest to zakazane). Wówczas dopuszczalna liczba punktów karnych zostanie przekroczona o 1 i policjant zatrzyma prawo jazdy.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: nie przekraczanie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nie gromadzenie ich w ogóle.

h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.36)

Powyższy przepis dotyczy kierowców z najkrótszym stażem, którzy są pod szczególnym nadzorem. W ciągu pierwszego roku posiadania uprawnień kierowcy mają mniejszy limit punktów karnych – 20.  W ciągu dwóch lat nie mogą popełnić ani jednego przestępstwa drogowego – np. wypadku, w którym będą ranni. Nie mogą też popełnić 3 wykroczeń drogowych, określonych w art. 86 § 1 k.w. (stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym), 87 § 1 k.w. (jazda w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka), art. 92a k.w. (niestosowanie się do ograniczenia prędkości) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 k.w. (niezachowanie ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych).  W takich przypadkach młody kierowca traci uprawnienia, żeby je odzyskać, musi ponownie zdać egzamin w WORD.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: nie przekraczanie dopuszczalnej liczby punktów karnych, a także bardzo ostrożne i zgodne z przepisami kierowanie pojazdem.

i) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

W przepisie mowa o kierowcach, którzy decyzją sądu mają złagodzony zakaz prowadzenia pojazdów wynikający z tego, że wcześniej prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Sąd może wydać decyzję w połowie kary o możliwości jazdy z blokadą alkoholową. Kierowca może jednak prowadzić tylko pojazd wyposażony w blokadę, a także musi mieć przy sobie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, a także dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, wówczas jego prawo jazdy zostanie zatrzymane.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: w okresie stosowania kary w postaci możliwości prowadzenia tylko pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, mieć przy sobie stosowne dokumenty.

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

Mowa tutaj o najnowszym przepisie, omówionym już na wstępie. Policjant zatrzyma prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: przed wjechaniem do obszaru zabudowanego należy zmniejszyć prędkość pojazdu do 50 km/h w godzinach od 05:00 – 23:00 lub do 60 km/h w godzinach od 23:00 – 05:00. Jeżeli jednak tablicy D-42 (obszar zabudowany) towarzyszy znak ograniczający prędkość np. do 40 km/h, wówczas w każdej porze nie należy przekraczać prędkości 40 km/h. Podobną zasadę należy stosować podczas włączania się do ruchu w obszarze zabudowanym. Kierowca musi wiedzieć, że znajduje się w obszarze zabudowanym, a zatem nie wolno mu przekraczać prędkości jaka tam obowiązuje. Jeżeli zatem w obszarze zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, wówczas podczas rozpędzania się nie wolno przekraczać  tej prędkości.


b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.37), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;

Wraz z przepisem „+50 km/h” wszedł w życie inny przepis pozwalający policji zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Stanie się tak wówczas, gdy kierowca zdecyduje się zabrać do pojazdu o dwie osoby więcej, niż wynika to z danych dotyczących miejsc w pojeździe, zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

Metoda na zachowanie prawa jazdy: nie zabierać do pojazdu nadliczbowych pasażerów.

Okazuje się zatem, że możliwość zabrania prawa jazdy policjant ma w wielu przypadkach. Nie dotyczą one jednak osób, które prowadzą pojazdy z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego.

Podziel się