infoCAR

Zaloguj się

ZŁÓŻ REKLAMACJĘ

Reklamacje będą rozpatrywane tylko w momencie przysłania do PWPW S.A. następujących dokumentów:
  • Formularza Reklamacyjnego - dokument zamieszczony jest w formacie PDF.
  • nowego Wniosku o kartę,
  • kompletu wymaganych załączników,
  • nowej opłaty za kartę,
  • uszkodzonej karty.

W przypadku nie dołączenia formularza reklamacji do uszkodzonej karty, wniosek zostanie potraktowany jako wymiana karty na koszt Wnioskodawcy.

Informujemy również, że wciągu 8 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania kompletu dokumentów, nowa karta zostanie wyprodukowana i wysłana na adres korespondencyjny wskazany w formularzu wniosku.

Jeżeli uszkodzenie karty lub jej wadliwe działanie nastąpiło z winy PWPW, wymiana karty nastąpi na koszt PWPW, przy czym wniesiona opłata zostanie zwrócona Wnioskodawcy w całości w terminie 20 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia reklamacji.

Wniosek Reklamacyjny wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
„Reklamacja STC”

Istnieje również możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem Internetu.  Aby skorzystać z tej możliwości  niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek elektroniczny znajduje się w zakładce Złóż wniosek przez Internet.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady karty, spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem Wniosku lub użytkowaniem niezgodnym z warunkami użytkowania karty, podanymi do publicznej wiadomości na stronach internetowych PWPW i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Reklama