infoCAR

Zaloguj się

Tachograf - sprawdź status

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że sprawdzenie statusu wysłanego przez Państwa wniosku na stronie www.info-car.pl jest możliwe dopiero po jego zarejestrowaniu w systemie produkcyjnym, zazwyczaj po upływie ok. 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku do PWPW S.A. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia obowiązkowej weryfikacji wstępnej wszystkich nadesłanych przez Państwa dokumentów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych. W przypadku wysyłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej warto zachować potwierdzenie nadania przesyłki co pozwoli sprawdzić jej aktualny status na stronie http://emonitoring.poczta-polska.pl/.

Wskaż typ karty o którą złożono wniosek:

Strona wyszukuje wnioski, które wpłynęły do PWPW S.A. w przeciągu ostatnich 90 dni. Wynik wyszukiwania ma charakter informacyjny i w przypadkach szczególnych może być mylny.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wymagana zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1, jako administrator danych informuje, że:

1) PWPW S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie karty tachografu, za pomocą Usługi „Status karty tachografu” na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż wskazani we wniosku;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Usługi;

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłuższy niż okres archiwizacji.

9) Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wstępne czynności administracyjne lub brak nowych wniosków na podane dane

Typ karty Powód wydania karty Termin na wydanie
kierowcy pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku i wszystkich załączników
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) przed upływem ważności starej karty pod warunkiem, że wniosek złożony nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem ważności karty
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie) 8 dni roboczych od otrzymania wniosku
czasowa i nieodnawialna 1 miesiąc od otrzymania wniosku
warsztatowa pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie, zablokowanie lub utrata PIN) 5 dni roboczych od otrzymania wniosku
przedsiębiorstwa pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie) 8 dni roboczych od otrzymania wniosku
kontrolna pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie) 8 dni roboczych od otrzymania wniosku