infoCAR

Zaloguj się

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA

Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy pocztą tradycyjną) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces wydania karty prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku oraz z najczęściej popełnianymi błędami. Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się poniżej:

 

PWPW informuje, że rozpatrzenie Wniosku oraz personalizacja karty odbywa się w ciągu 26 dni roboczych od daty przyjęcia Wniosku.

 

W przypadku błędnych lub niekompletnych Wniosków okres ten ulega wydłużeniu.

 

Wymagane dokumenty

 

Zgodnie z Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do wniosku o wydanie Karty Przedsiębiorstwa (KP) dołącza się:

 • kopię dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego.

Takimi dokumentami może być m.in.:

a)     kopia licencji, lub

b)     kopia wypisu z licencji, lub

c)     kopia zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, lub

d)     kopia wypisu z zaświadczenia, lub

e)     kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu posiadającego tachograf, lub

f)      kopia umowy leasingowej wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu (o ile pojazd posiadający tachograf zakupiony jest w leasingu), itd;

 • dowód wniesienia opłaty za kartę (kopia lub oryginał).

 

Kopia w/w dokumentów powinna być wykonana:

a)     w skali 1:1,

b)     kolor papieru biały, format A4;

 

 

Opłata, numer konta, adres

 

Wysokość opłaty za kartę do tachografu cyfrowego wynosi:

Rodzaj karty

Opłata brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Karta przedsiębiorstwa

282,90 PLN

 


Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

(w tytule opłaty należy wpisać NIP firmy, opłata za kartę przedsiębiorstwa)

 

Dane adresowe do przelewu:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa

 

UWAGA!

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o kartę towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty.
Dowód wpłaty należy dołączyć do każdego wniosku o kartę.

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Przed wypełnieniem wniosku o wydanie KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA należy zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji. 

Informacje wstępne

 1. Poszczególne rubryki wniosku należy wypełniać w czytelny sposób, drukowanymi literami, ciemnym tuszem lub długopisem.
 2. Wszelkie wymagane podpisy należy umieszczać w sposób odręczny ciemnym tuszem lub długopisem.
 3. W przypadku składania wniosku w formie pisemnej, musi on zostać wysłany listem poleconym za pośrednictwem poczty.
 4. Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku dowodu uiszczenia opłaty za kartę. UWAGA! Przy dokonywaniu wpłaty należy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o wydanie karty towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty. W polu "TYTUŁ WPŁATY" należy wpisać NIP PRZEDSIĘBIORCY, OPŁATA ZA KARTĘ PRZEDSIĘBIORSTWA np. NIP 0123456789, OPŁATA ZA KARTĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC”.
 6. Proces wydawania karty trwa nie dłużej niż 26 dni roboczych licząc od daty przyjęcia wniosku.
 7. Wniosek może zostać zawieszony/odrzucony, jeżeli w trakcie procedury rozpatrywania wniosku okaże się, że wystąpiła co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  -  Wnioskodawca nie spełnia warunków wymaganych do wydania karty przedsiębiorstwa określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 180, poz. 1494) i przepisach wspólnotowych, które są w niej wskazane,
  - nie został dołączony komplet załączników wymaganych przez ww. ustawę,
  -  załączniki do wniosku nie spełniają standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 46, poz. 334),
  -  wniosek zawiera błędy, jest nieczytelny lub nie zostały wypełnione wszystkie rubryki formularza, jeśli to było wymagane,
  -  załączone do wniosku kopie dokumentów lub jedna z nich, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, lub w procedurze sprawdzania stwierdzono, że dane lub kopie dokumentów są fałszywe.
 8. PWPW powiadamia Wnioskodawcę o przyczynach zawieszenia/odrzucenia wniosku i informuje o konieczności uzupełnienia/ponownego złożenia właściwie wypełnionego wniosku w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, w ramach tej samej opłaty za kartę przedsiębiorstwa, o ile została wniesiona.
 9. Poprawiony wniosek przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC KOREKTA”.
 10. Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW otrzyma poprawiony wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa, zostanie on poddany ponownej procedurze rozpatrywania.
 11. Jeżeli wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa, przysłany do PWPW w terminie 21 dni kalendarzowych, nadal nie będzie spełniał wymogów określonych w punkcie 9, zostanie odrzucony. Jednocześnie, wniesioną opłatę za kartę przedsiębiorstwa PWPW zwróci wnioskodawcy w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.
 12. Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW nie otrzyma poprawionego wniosku o wydanie karty przedsiębiorstwa, wniosek zostanie odrzucony, a PWPW zwróci opłatę za kartę przedsiębiorstwa w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.
 13. Zwrot dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę lub przekazem pocztowym pod wskazany we wniosku adres.  

UWAGA

Nieodebrane przez adresata karty, zostają zwrócone przez Urząd Pocztowy do PWPW. Po upływie 3 miesięcy liczonych od daty wydania, zwrócone karty zostają zniszczone.

Ponowna wysyłka karty może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemną prośbę Wnioskodawcy.

Nie przyjmujemy wniosków przywiezionych osobiście

 

 

Wypełnianie wniosku

Rubryki umieszczone na pierwszej stronie wniosku zatytułowane Przyjmujący, Data przyjęcia wniosku oraz Nr wniosku wypełniane są przez pracownika PWPW.

Część A: DANE PERSONALNE

 • w rubryce Nazwa przedsiębiorcy należy wpisać pełną nazwę przedsiębiorcy zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • w rubryce Numer REGON przedsiębiorca wpisuje swój numer Rejestru Gospodarki Narodowej,
 • w rubryce Numer NIP przedsiębiorca wpisuje swój Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • w rubrykach Adres siedziby należy wpisać dane zgodne z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców,
 • w rubrykach Adres dla przesłania karty/korespondencji należy wpisać dane adresu, na który przesłanie zostanie KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA. Powinny to być aktualne dane adresowe, które wykorzystywane będą ponadto do korespondencji pomiędzy przedsiębiorcą a PWPW.

Część C: SKRÓCONA NAZWA przedsiębiorcy do umieszczenia na karcie

 • w rubryce wpisać należy nazwę przedsiębiorcy, która zostanie umieszczona na KARCIE PRZEDSIĘBIORSTWA. W przypadku, gdy pełna nazwa przedsiębiorcy zawiera się w 35 znakach łącznie ze spacjami (odstępami) należy wpisać pełną nazwę.

Część D: WNOSZĘ O

 • w punkcie D zaznaczamy jedną z czterech opcji wniosku o wydanie KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA,
 • w przypadku zaznaczenia punktów 2 lub 3 zaznaczamy dodatkowo powód składania wniosku o wznowienie/wymianę KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA
 • w punkcie 5 właściwe pole należy zaznaczyć "X"- wybierając tym samy sposób zwrotu opłaty za kartę w przypadku odrzucenia wniosku lub wymiany karty z powodu wadliwego działania w skutek jej fabrycznej wady

·         w przypadku wymiany karty z powody uszkodzenia lub wadliwego działania, oraz w przypadku wznowienia z powodu zmiany danych osobowych, administracyjnych lub zamiany karty z powodu kraju zamieszkania należy wraz z kompletem dokumentów odesłać KARTĘ KIEROWCY dotychczas posiadaną.

 

Najczęściej popełniane błędy

 

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania formularza wniosku o wydanie karty przedsiebiorstwa (KP):

 • Brak kopii dowodu wniesienia opłaty za kartę,
 • Dołączona kopia dowodu opłaty jest bez wymaganego numeru NIP wnioskodawcy,
 • Dołączanie do wniosku kopii dowodu zbiorczej opłaty,
 • Brak dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego. Takim dokumentem może być m.in.:

kopia licencji,

lub

kopia wypisu z licencji,

lub

kopia zaświadczenia,

lub

kopia wypisu z zaświadczenia,

lub

kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu posiadającego tachograf,

lub

kopia umowy leasingowej wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu (o ile pojazd posiadający tachograf zakupiony jest w leasingu), itd.

 • Brak danych o osobie upoważnionej do złożenia wniosku i odbioru karty przedsiębiorstwa,
 • Brak we wniosku skróconej nazwy przedsiębiorcy do umieszczenia na karcie (max. 35 znaków łącznie ze spacjami).

Reklama