infoCAR

Zaloguj się

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIEROWCY

Szanowni Państwo,

W okresie od złożenia wniosku do wydania nowej karty do tachografu (karta kierowcy)  prosimy nie dokonywać zmian (aktualizacji) w posiadanym prawie jazdy. Jakiekolwiek zmiany spowodują przerwanie procesu wydawania nowej karty oraz konieczność dosłania zaktualizowanego dokumentu prawa jazdy (kopii) i ponownej weryfikacji danych, co znacząco wydłuży czas oczekiwania na kartę. 

W sytuacji konieczności zmiany dokumentu prawa jazdy należy jej dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy.

 

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

Aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces wydania karty prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku oraz z najczęściej popełnianymi błędami. Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się poniżej:

PWPW informuje, że rozpatrzenie Wniosku oraz personalizacja karty trwa do 30 dni roboczych od daty przyjęcia Wniosku pod warunkiem, że zawiera on wszystkie wymagane dokumenty i jest poprawnie wypełniony. Uwaga: wyprodukowane i spersonalizowane karty nadawane są listem zwykłym poleconym i termin dostarczenia przesyłki wynosi od 3 do 6 dni roboczych od daty nadania listu.

W przypadku błędnych lub niekompletnych Wniosków okres ten ulega wydłużeniu.

Uwaga!

W przypadku ubiegania się o kartę kierowcy osoby, która nie jest obywatelem Polski, może zaistnieć konieczność dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów. Celem ustalenia szczegółów prosimy osoby zainteresowane o kontakt z naszą infolinią.

Do wniosku o wydanie KARTY KIEROWCY składanego w formie pisemnej, dołącza się następujące załączniki odpowiadające następującym standardom: 

 • Kopia awersu i rewersu prawa jazdy:

a) kserokopia w skali 2:1

b) na jednej stronie karty papieru formatu A4

c) kolor papieru biały

 • fotografia kierowcy:
  a) rozmiar: 3,5cm x 4,5cm,
  b) tło białe,
  c) bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost,
  d) podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty
  a) kserokopia w skali 1:1,
  b) kolor papieru biały, format A4;

Na wniosku nie należy przyklejać fotografii. Zrobi to pracownik PWPW.

Uwaga!

W przypadku ubiegania się o kartę kierowcy osoby, która nie jest obywatelem Polski, może zaistnieć konieczność dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów. Celem ustalenia szczegółów prosimy osoby zainteresowane o kontakt z naszą infolinią.

Wysokość opłaty za kartę do tachografu cyfrowego wynosi: 

Rodzaj karty

Opłata brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Karta kierowcy

172,20 PLN

 


Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

(w tytule opłaty należy wpisać PESEL lub NIP, imię i nazwisko kierowcy)

 

Dane adresowe do przelewu:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa

 

 

UWAGA!

W przypadku kart kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydane wznowienie lub wymianę karty kierowcy, jest kierowca, a nie np. jego pracodawca. Dopiero po jej uiszczeniu kierowca może otrzymać refundację tego wydatku od swego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty (art. 20 ust.7 ustawy z 29.07.2005 r. o systemie tachografów cyfrowych – Dz.U. nr 180,poz.1494). Stąd faktura za wydanie karty kierowców jest wystawiana na kierowcę.

 

Przed wypełnieniem wniosku o wydanie KARTY KIEROWCY należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Informacje wstępne

 1. Poszczególne rubryki wniosku należy wypełniać w czytelny sposób, drukowanymi literami, ciemnym tuszem lub długopisem.
 2. Wszelkie wymagane podpisy należy umieszczać w sposób odręczny ciemnym tuszem lub długopisem. W przypadku składania wniosku w formie pisemnej, musi on zostać wysłany listem poleconym za pośrednictwem poczty.
 3. Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku dowodu uiszczenia opłaty za kartę. UWAGA! Przy dokonywaniu wpłaty należy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o wydanie karty towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty. W polu "TYTUŁ WPŁATY" należy wpisać NIP lub PESEL KIEROWCY, IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY - np. NIP 0123456789 JAN KOWALSKI lub PESEL 89020300111 JAN KOWALSKI.
 4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC”.
 5. Proces wydawania karty trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych licząc od daty przyjęcia prawidłowo wypełnionego wniosku.
 6. PWPW może wydłużyć okres przewidziany na wydawanie karty do 33 dni roboczych wyjątkowo w przypadku, gdy konieczne jest uwiarygodnienie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad 185 dni w roku.
 7. W przypadku niepełnego lub zakłóconego dostępu do centralnej ewidencji kierowców (CEK) PWPW nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione wydłużenie terminów rozpatrywania wniosków o wydanie karty kierowcy.
 8. Wniosek może zostać zawieszony/odrzucony, jeżeli w trakcie procedury rozpatrywania wniosku okaże się, że wystąpiła co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
   - Wnioskodawca nie spełnia warunków wymaganych do wydania karty kierowcy określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 180, poz. 1494) i przepisach wspólnotowych, które są w niej wskazane,
  - nie został dołączony komplet załączników wymaganych przez ww. ustawę,
  - załączniki do wniosku nie spełniają standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 46, poz. 334),
  - wniosek zawiera błędy, jest nieczytelny lub nie zostały wypełnione wszystkie rubryki formularza, jeśli to było wymagane,
  - załączone do wniosku kopie dokumentów lub jedna z nich, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, lub w procedurze sprawdzania stwierdzono, że dane lub kopie dokumentów są fałszywe.
 9. PWPW powiadamia wnioskodawcę o przyczynach zawieszenia/odrzucenia wniosku i informuje o konieczności uzupełnienia/ponownego złożenia właściwie wypełnionego wniosku w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, w ramach tej samej opłaty za kartę kierowcy, o ile została wniesiona.
 10. Poprawiony wniosek przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC KOREKTA”.
 11. Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW otrzyma poprawiony wniosek o wydanie karty kierowcy, zostanie on poddany ponownej procedurze rozpatrywania. 
 12. Jeżeli wniosek o wydanie karty kierowcy, przysłany do PWPW w terminie 21 dni kalendarzowych, nadal nie będzie spełniał wymogów określonych w punkcie 11, zostanie odrzucony. Jednocześnie, wniesioną opłatę za kartę kierowcy PWPW zwróci wnioskodawcy w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.
 13. Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW nie otrzyma poprawionego wniosku o wydanie karty kierowcy, wniosek zostanie odrzucony, a PWPW zwróci opłatę za kartę kierowcy w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.
 14. Zwrot dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę lub przekazem pocztowym pod wskazany we wniosku adres.

 

UWAGA

Nieodebrane przez adresata karty, zostają zwrócone przez Urząd Pocztowy do PWPW. Po upływie 3 miesięcy liczonych od daty wysłania, zwrócone karty zostają zniszczone.

Ponowna wysyłka karty może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemną prośbę Wnioskodawcy.

Nie przyjmujemy wniosków przywiezionych osobiście

 

Wypełnianie wniosku

Rubryki umieszczone na pierwszej stronie wniosku zatytułowane Przyjmujący, Data przyjęcia wniosku oraz Nr wniosku wypełniane są przez pracownika PWPW.

Na wniosku nie należy przyklejać fotografii. Zrobi to pracownik PWPW.

Część A: DANE PERSONALNE

 • w rubryce Imię (imiona) wpisuje się imiona własne zgodnie z danymi w prawie jazdy,
 • w rubryce Numer PESEL – kierowca wpisuje swój numer PESEL. Cudzoziemcy, którzy nie maja ustalonego nr PESEL, wpisują tylko datę urodzenia, pozostawiając tę rubrykę pustą,
 • w rubryce Numer NIP kierowca wpisuje swój Numer Identyfikacji Podatkowej (pole nieobowiązkowe), 
 • dane w rubrykach Nr telefonu, Nr telefonu komórkowego, Adres e-mail są nieobowiązkowe, zaleca się jednak ich podanie, gdyż ułatwi to kontakt pracownikom PWPW w przypadku powstania jakichkolwiek problemów lub niejasności,
 • dane zawarte w rubrykach Adres do przesłania karty/korespondencji powinny zawierać aktualne dane adresowe, które wykorzystywane będą przede wszystkim do przesłania karty oraz do korespondencji pomiędzy kierowcą a PWPW.

Część B: PRAWO JAZDY

 • w rubryce Kategorie wpisujemy jedną lub wszystkie kategorie posiadanego i ważnego prawa jazdy zgodnie z zawartością pola nr 9 na odwrocie prawa jazdy; UWAGA! Kategorie wpisujemy wg. zasady, że jednej kategorii (w tym dwuliterowej, np. CE) odpowiada jedna kratka na formularzu (patrz Wzór wypełnionego wniosku o wydanie karty kierowcy).
 • w rubryce Organ wydający wpisujemy organ samorządu terytorialnego, który wydał prawo jazdy lub jego kod numeryczny umieszczony w polu nr 4c prawa jazdy; UWAGA! Organem wydającym w tym przypadku nie jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • rubrykę Data ważności wpisujemy datę ważności prawa jazdy (nie uprawnienia!)umieszczoną w polu nr 4b prawa jazdy; pole to wypełnia się tylko w przypadku prawa jazdy wydanego na czas określony. W przypadku prawa jazdy wydanego bezterminowo zaznacza się właściwe pole znakiem „X”.

Część C: WNOSZĘ O

 • w punkcie C zaznaczamy jedną z czterech opcji wniosku o wydanie KARTY KIEROWCY.
 • w przypadku zaznaczenia punktów 2 lub 3 zaznaczamy dodatkowo powód składania wniosku o wznowienie/wymianę KARTY KIEROWCY.
 • w punkcie 5 właściwe pole należy zaznaczyć znakiem „X” - wybierając tym samym sposób zwrotu opłaty za kartę w przypadku odrzucenia wniosku lub wymiany karty z powodu wadliwego działania karty wskutek jej wady fabrycznej.
 • w przypadku wymiany karty z powodu uszkodzenia lub wadliwego działania, oraz w przypadku wznowienia z powodu zmiany danych administracyjnych lub zamiany karty z powodu zamiany kraju zamieszkania, należy wraz z kompletem dokumentów odesłać KARTĘ KIEROWCY dotychczas posiadaną. 

Nie należy mylić WNIOSKU O WYMIANĘ karty, który składa się do PWPW w następujących przypadkach:

 • utraty karty, w wyniku jej zgubienia lub kradzieży,
 • uszkodzenia lub wadliwego działania karty,

z WNIOSKIEM O ZAMIANĘ  karty, który składa się jedynie w przypadku zmiany kraju zamieszkania.

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania formularza wniosku o wydanie karty kierowcy (KK):

 • Brak kopii dowodu wniesienia opłaty za kartę lub opłata jest wniesiona przez przedsiębiorcę,
 • Dołączona kopia dowodu opłaty jest bez wymaganego numeru PESEL lub NIP wnioskodawcy, albo podawany jest NIP przedsiębiorstwa,
 • Dołączanie do wniosku kopii dowodu zbiorczej opłaty za karty kierowców (w przypadku karty kierowcy jedynym wnioskodawcą jest kierowca),
 • Brak zdjęcia lub dołączenie zdjęcia nie spełniającego wymaganych ustawą wymogów,
 • Brak kopii prawa jazdy lub załączenie kopii nieczytelnej,
 • Niekompletny lub błędnie wpisany adres zamieszkania (np. bez podanego kodu, bez pełnej nazwy miejscowości, bez ulicy, numeru domu).

Reklama