infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

STATUS DOWODU REJESTRACYJNEGO

Status dowodu rejestracyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wymagana zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1, jako administrator danych informuje, że:

1) PWPW S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie dowodu rejestracyjnego, za pomocą Usługi „Status dowodu rejestracyjnego” na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż wskazani we wniosku;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Usługi;

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłuższy niż okres archiwizacji..

9) Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Reklama

System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu.
Uwaga: Numer rejestracyjny można wprowadzić ze spacją, np. JGM 7799 lub bez spacji, np. JGM7799. Jeśli nie są Państwo pewni gdzie powinny znajdować się spacje, najlepiej je całkiem pominąć.
Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:
"Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne" - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji w PWPW S.A. "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu. "Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany" - status wyświetla się gdy: - na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru PESEL lub Numeru rejestracyjnego) - wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem) - dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca.