infoCAR

Zaloguj się

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. z późn. zm.)

Rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 192 poz. 1878 z 2004 roku z późn. zm.) 

Jak uzyskać dowód rejestracyjny. Procedura uzyskania dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. 

Krok 1. Wniosek o rejestrację pojazdu

Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu i złóż go w urzędzie (organie rejestrującym) właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego dokonuje się na podstawie:

 1. dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu
 2. dowodu rejestracyjnego pojazdu
 3. dowodu wpłaty na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 zł od każdego pojazdu wprowadzanego do kraju (to jeżeli wprowadzający pojazd do kraju nie prowadzi sieci zbierania pojazdów w celu demontażu) lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy
 4. dotychczasowych tablic rejestracyjnych pojazdu
 5. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej 

Krok 1. Wniosek o rejestrację pojazdu (ciąg dalszy)

 1. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e)
 2. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego
 3. zaświadczenie wydanego przez właściwy organ potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku (VAT-25)
 4. tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. 

Dokumenty i opłaty

Powyższe dokumenty można przesłać do urzędu także drogą elektroniczną na tzw. skrzynkę podawczą urzędu.

Na podstawie złożonych dokumentów organ wezwie nas do dostarczenia wymaganych dokumentów w oryginale.

Przed wizytą w urzędzie lub w jej trakcie należy dokonać opłaty za czynności związane z rejestracją pojazdu. Możesz tego także dokonać za pośrednictwem portalu InfoCar 

Krok 2. Wizyta w urzędzie

Pamiętaj o zabraniu oryginałów wszystkich dokumentów wymaganych do zarejestrowania pojazdu.

Urząd bez zbędnej zwłoki (dla spraw wymagających postępowania wyjaśniającego, a takimi są sprawy rejestracji, nie później niż w ciągu 30 dni, dla szczególnie skomplikowanych 60 dni) rozpozna sprawę i:

 1. zarejestruje (czasowo z urzędu / czasowo na wniosek) pojazd wydając odpowiednio pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne lub
 2. odmówi zarejestrowania podając uzasadnienie na piśmie
 3. zawiesi postępowanie w sprawie rejestracji do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych ze złożonym wnioskiem
 4. inne przypadki (np. wezwie do uzupełnienia itd.)


Wyjaśnienie:
Rejestracja pojazdu jest „dwuetapowa”. Najpierw urząd rejestruje pojazd czasowo z urzędu po to, aby mieć czas na zweryfikowanie dokumentów w sprawie oraz zamówienie u producenta spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego. 

Decyzja urzędu / status sprawy

Urząd, po sprawdzeniu złożonych dokumentów, wyda dokument pozwolenia czasowego, które stanowi dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Urząd prowadzi postępowanie w sprawie rejestracji pojazdu i weryfikuje dokumenty pojazdu oraz okoliczności sprawy w celu podjęcia decyzji o rejestracji.

Pozwolenie ma określony w nim okres ważności (na ogół do 30 dni), przed upływem ważności pozwolenia należy zgłosić się do organu rejestrującego celem wymiany na dowód rejestracyjny bądź przedłużenia ważności pozwolenia (do 14 dni).

Status sprawy (czy dokument jest już wyprodukowany i można go odebrać w urzędzie) możesz sprawdzić w zakładce Sprawdź status - dowód rejestracyjny.

Jeśli urząd świadczy taką usługę, otrzymasz także sms lub wiadomość e-mail o możliwości odbioru dokumentu. 

Krok 3. Wizyta w urzędzie / wydanie dokumentów

W trakcie kolejnej wizyty w urzędzie, urzędnik poprosi Cię o zwrot pozwolenia czasowego i jednocześnie wyda decyzję o rejestracji wraz z dowodem rejestracyjnym (ew. kartą pojazdu). 

Krok 4. Badania techniczne pojazdu i ubezpieczenie posiadacza pojazdu

Użytkując pojazd na podstawie otrzymanego dowodu rejestracyjnego należy pamiętać o wykonywaniu w określonych terminach badań technicznych. Termin następnego badania technicznego został określony w dowodzie rejestracyjnym.

Należy także pamiętać o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu, najpóźniej w dniu jego zarejestrowania. 

Reklama