infoCAR

Zaloguj się

FAQ

 • Jak zarejestrować nowy samochód (pojazd) kupiony w salonie?

  Rejestracji dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania. W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o rejestrację pojazdu,
  • dowód własności (oryginał: faktury, rachunku lub inny),
  • oryginał świadectwa homologacji,
  • oryginał karty pojazdu,
  • dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 w/w ustawy, albo faktura zawierająca takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • w przypadku zakupu pojazdu na firmę dodatkowo: NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 
 • Czy mogę do wydziału komunikacji przyjechać nowym samochodem kupionym w salonie?

  Taki pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych, a zatem nie jest dopuszczony do ruchu. Jazda takim samochodem na drogach publicznych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 

 • Jak zarejestrować nowy samochód kupiony za granicą?

  Pojazd nowy, kupiony za granicą w salonie sprzedaży może być bez przeszkód zarejestrowany w Polsce. Rejestracji dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
  • dowód własności pojazdu (oryginał umowy, faktury lub rachunku lub inne),
  • wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności WE,
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii ,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku (VAT-25),
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli jest wymagane),
  • tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. 
 • Jak zarejestrować używany samochód kupiony w Polsce spoza terenu swojego powiatu lub miasta na prawach powiatu?

  W takiej sytuacji konieczna będzie wymiana tablic rejestracyjnych. Poprzednie należy dostarczyć do wydziału komunikacji w celu przerejestrowania pojazdu. Rejestracji dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o rejestrację pojazdu,
  • dowód własności pojazdu (oryginał: umowy, faktury lub rachunku ),
  • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,
  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu,
  • ważne ubezpieczenie OC (do wglądu).
  • w przypadku zakupu pojazdu na firmę, dodatkowo: NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 
 • Jak zarejestrować używany samochód kupiony w Polsce z czarnymi tablicami rejestracyjnymi według wzoru obowiązującego do 2000 r.?

  W takiej sytuacji konieczna będzie wymiana tablic rejestracyjnych. Poprzednie należy dostarczyć do wydziału komunikacji w celu przerejestrowania pojazdu. Rejestracji dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o rejestrację pojazdu,
  • dowód własności pojazdu (oryginał: umowy, faktury lub rachunku ),
  • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu,
  • ważne ubezpieczenie OC (do wglądu),
  • w przypadku zakupu pojazdu na firmę, dodatkowo NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 
 • Do kiedy mogę używać pojazdu z czarnymi tablicami rejestracyjnymi?

  W przepisach nie ustalono granicy wycofania starych tablic. Tablice wycofywane są przy okazji sprzedaży pojazdu, zmiany miejsca zamieszkania właściciela itp. Prawdopodobnie pojazdy ze starą tablicą rejestracyjną będą poruszać się po drogach jeszcze przez wiele lat. Wiele w tej kwestii zależy od żywotności pojazdu. 

 • Czy mogę wyjechać za granicę pojazdem z czarnymi tablicami rejestracyjnymi?

  Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd używany w ruchu międzynarodowym powinien być oznaczony znakiem z literami „PL”. Z tego obowiązku zwolnieni są posiadacze pojazdu z białymi tablicami, ponieważ wspomniane oznaczenie znajduje się w lewym dolnym rogu tablicy. Posiadacze pojazdów z czarnymi tablicami powinni oznakować swój pojazd odpowiednią nalepką. Przepis stosuje się także w stosunku do przyczep i motocykli. 

 • Jak zarejestrować używany samochód kupiony za granicą?

  Rejestracji dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.


  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o rejestrację pojazdu
  • dowód własności pojazdu (oryginał: umowy, faktury lub rachunku ),
  • oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • oryginał zaświadczenia o zapłacie akcyzy (samochód osobowy),
  • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zapłacie bądź zwolnieniu z podatku VAT (VAT-25),
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika termin następnego badania technicznego,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, w przypadku gdy w przedstawionym dowodzie rejestracyjnym brak jest danych niezbędnych do rejestracji albo z przedstawionych dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,
  • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego,
  • dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy,
  • tablice w przypadku pojazdu sprowadzonego z tablicami rejestracyjnymi,
  • w przypadku zakupu pojazdu na firmę dodatkowo NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 • Jak zarejestrować pojazd zabytkowy?

  Pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Rejestracji dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek o rejestrację pojazdu,
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
  • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany
  • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument o ujęciu pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
  • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym co do zgodności stanu technicznego pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowodu opłacenia składki jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
  • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zapłacie bądź zwolnieniu z podatku VAT (VAT-25) w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii lub dowód odprawy celnej przywozowej w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa nie będącego państwem członkowskim. 
 • Jak zarejestrować pojazd zabytkowy, który nie posiada tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego?

  Zgodnie z art. 72 Ustawy prawo o ruchu drogowym, takiej rejestracji można dokonać na podstawie oświadczenia posiadacza pojazdu:

  "W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego."

  Rejestracji dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek o rejestrację pojazdu,
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument o ujęciu pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
  • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 18 Ustawy prawo o ruchu drogowym co do zgodności stanu technicznego pojazdu zabytkowego, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowodu opłacenia składki jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
  • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zapłacie bądź zwolnieniu z podatku VAT (VAT-25) w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii lub dowód odprawy celnej przywozowej w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa nie będącego państwem członkowskim. 
 • Jak wyrejestrować zezłomowany pojazd?

  W tym celu konieczne jest przekazanie pojazdu do stacji demontażu pojazdów, gdzie posiadacz pojazdu otrzyma odpowiedni dokument potwierdzający. Wyrejestrowania dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
  • zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyclingu pojazdów lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
  • oryginał dowodu rejestracyjnego,
  • oryginał karty pojazdu, jeżeli została wydana,
  • tablice rejestracyjne,
  • ważne ubezpieczenie OC (do wglądu).
 • Jak wyrejestrować skradziony pojazd?

  W pierwszej kolejności fakt kradzieży pojazdu należy zgłosić na policji, gdzie zostanie wydane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia. Wyrejestrowania dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
  • oryginał dowodu rejestracyjnego,
  • oryginał karty pojazdu, jeżeli została wydana,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia
  • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
  • ważne ubezpieczenie OC (do wglądu). 
 • Jak wyrejestrować pojazd wywieziony lub sprzedany zagranicę?

  Wywóz lub sprzedaż pojazdu za granicę muszą być udokumentowane. Wyrejestrowania dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
  • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 
 • Jak wyrejestrować trwale i zupełnie utracony pojazd?

  Utraconym jest taki pojazd, który nie utracił statusu własności, ale korzystanie z niego jest niemożliwe. Chodzi o szczególne przypadki, takie jak: spłonięcie pojazdu, spadnięcie ze skał bez możliwości wydobycia wraku, zatonięcie pojazdu bez możliwości jego wydobycia (np. zatonięcie w bagnie, wypadnięcie z promu). Warunkiem jest jednak to, że pojazdu nie można odzyskać. W przypadku zatonięcia pojazdu np. blisko brzegu jeziora, konieczne będzie jego wydobycie, a następnie zezłomowanie. Inaczej będzie w przypadku utraty pojazdu na skutek np. zarwania się lodu na środku głębokiego jeziora. W takiej sytuacji nie ma możliwości wydobycia pojazdu.

  Wyrejestrowania utraconego pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
  • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dowód rejestracyjny,
  • tablice rejestracyjne (w niektórych przypadkach dostarczenie tablic rejestracyjnych może być niewykonalne),
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku, o którym mowa, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
  • ważne ubezpieczenie OC (do wglądu). 
 • Jak dokonać zmiany opisu pojazdu w dowodzie rejestracyjnym?

  Po dokonaniu istotnych zmian w konstrukcji pojazdu należy w pierwszej kolejności poddać pojazd badaniu technicznemu w stacji kontroli pojazdów. Dopiero potem należy dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym. Właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

  Zmiany wpisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek zmiany w opisie pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
  • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
  • dokumenty ze stacji kontroli pojazdów - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,
  • w przypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu (np. z ciężarowego na osobowy) - oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów (kopia zaświadczenia o działalności lub kopia KRS),
  • w przypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi. 
 • Jak powiadomić wydział komunikacji o sprzedaży pojazdu?

  Sprzedaż pojazdu nie zwalnia z obowiązku powiadomienia o tym fakcie odpowiedniego urzędu. Zawiadomienie składa się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania. Należy tego dokonać w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zbycia pojazdu.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
  • dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. 
 • Jak wyrobić nowy dowód rejestracyjny pojazdu w sytuacji, gdy poprzedni został zagubiony?

  W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu należy niezwłocznie zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wydania wtórnika dokumentu.

  Formalności dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
  • karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający następny termin badania technicznego pojazdu,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
  • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 • Jak wyrobić nowy dowód rejestracyjny pojazdu w sytuacji, gdy poprzedni został zniszczony?

  W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu, należy niezwłocznie zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wydania wtórnika dokumentu.

  Formalności dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określające następny termin badania technicznego pojazdu, jeżeli informacji o dacie kolejnego badania technicznego nie da się odczytać z dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
  • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 • Jak wyrobić nowy dowód rejestracyjny pojazdu w sytuacji, gdy poprzedni został skradziony?

  W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu należy niezwłocznie zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wydania wtórnika dokumentu.

  Formalności dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
  • karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określające następny termin badania technicznego pojazdu,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
  • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.


  Kradzież dowodu rejestracyjnego należy zgłosić na policji. 

 • Jak wyrobić nową tablicę/tablice rejestracyjną pojazdu w sytuacji, gdy poprzednia została zagubiona?

  W przypadku utraty tablicy rejestracyjnej pojazdu, należy niezwłocznie zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wydania jej wtórnika. Na wniosek właściciela pojazdu możliwe jest wydanie tablicy z nowym lub dotychczasowym numerem rejestracyjnym. W sytuacji, gdy wydawane są nowe tablice, wydawany jest także nowy dowód rejestracyjny.

  Formalności dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie nowych tablic,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 
 • Jak wyrobić nową tablicę/tablice rejestracyjną pojazdu w sytuacji, gdy poprzednia została zniszczona?

  W przypadku utraty tablicy rejestracyjnej pojazdu, należy niezwłocznie zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wydania jej wtórnika. Na wniosek właściciela pojazdu możliwe jest wydanie tablicy z nowym lub dotychczasowym numerem rejestracyjnym. W sytuacji, gdy wydawane są nowe tablice, wydawany jest także nowy dowód rejestracyjny.

  Formalności dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie nowych tablic,
  • dowód rejestracyjny,
  • zniszczone tablice rejestracyjne,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 
 • Jak wyrobić nową tablicę/tablice rejestracyjną pojazdu w sytuacji, gdy poprzednia została skradziona?

  W przypadku kradzieży tablicy rejestracyjnej, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić policji, która wystawi zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych. Szybkie zgłoszenie tego faktu na policji jest o tyle ważne, że w tym czasie ktoś może się posługiwać skradzionymi tablicami w celach przestępczych (np. kradzież paliwa na stacji benzynowej).

  Po zgłoszeniu kradzieży na policji, należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu otrzymania tablic rejestracyjnych. W tej sytuacji także można odzyskać dotychczasowy numer rejestracyjny, ale jest to rzadka praktyka. Zazwyczaj kierowcy decydują się na nowe numery w obawie, że poprzednie mogą być wykorzystywane do popełniania przestępstw lub wykroczeń.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie nowych tablic,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji, potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych. 
 • Jak uzyskać wtórnik nalepki kontrolnej?

  Nalepka kontrolna – prostokątna nalepka o wymiarach 100 x 50 mm, zabezpieczona przed sfałszowaniem, zawierająca numer rejestracyjny pojazdu, flagę Polski, godło oraz oznaczenie PL. Nalepkę umieszcza się w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu, przyklejając ją od wewnątrz. Nalepka kontrolna wykonana jest z wielowarstwowej samoprzylepnej folii, która przy jakiejkolwiek próbie oderwania jej od szyby ulega odkształceniu, a elementy identyfikacyjne i tło nalepki ulegają zniszczeniu. Dotyczy to również próby oderwania w podwyższonej i obniżonej temperaturze.

  W przypadku utraty nalepki kontrolnej należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wydania jej wtórnika. Na wniosek właściciela pojazdu możliwe jest wydanie tablicy z nowym lub dotychczasowym numerem rejestracyjnym. W sytuacji, gdy wydawane są nowe tablice, wydawany jest także nowy dowód rejestracyjny.

  Formalności dokonuje się w wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta właściwego do miejsca zamieszkania. Wtórnik wydawany jest z numerem rejestracyjnym takim samym jak dotychczasowy.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 
 • Jak uzyskać wtórnik nalepki legalizacyjnej?

  Nalepka legalizacyjna jest to znak, który umieszcza się na tablicach (tablicy) rejestracyjnych oraz w dowodzie rejestracyjnym. Nalepka wykonana jest ze specjalnej samoprzylepnej wielowarstwowej folii, która przy próbie oderwania ulega odkształceniu, a podłoże tła nalepki ulega zniszczeniu. Nalepka legalizacyjna składa się z trzech części stanowiących komplet i jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części. W przypadku pojazdów z jedną tablicą rejestracyjną, dodatkową nalepkę wkleja się do karty informacyjnej pojazdu w rubryce „adnotacje urzędowe”.

  W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wydania jej wtórnika.

  W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
  • tablice rejestracyjne,
  • oświadczenie, że nalepka legalizacyjna została utracona lub zniszczona.
 • Czy trzeba legalizować czarne tablice rejestracyjne wydane wg wzoru obowiązującego do 1999 r.?

  Nie. Tablice rejestracyjne wydane według wzoru obowiązującego przed dniem 1 lipca 1999 r. uznaje się za zalegalizowane bez konieczności umieszczania na nich nalepek legalizacyjnych. 

 • Jak czasowo zarejestrować pojazd?

  Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

  • wywozu pojazdu za granicę,
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,
  • na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji. W celu dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o czasową rejestrację pojazdu,
  • dowód własności pojazdu,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany. 
 • Jak odzyskać zatrzymany przez policję dowód rejestracyjny?

  Dowód rejestracyjny może być zatrzymany przez policję z kilku powodów, choć najczęściej chodzi o zły stan techniczny pojazdu. Po usunięciu przyczyny zatrzymania dowodu może on zostać zwrócony właścicielowi pojazdu. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu złego stanu technicznego pojazdu, może on zostać zwrócony dopiero po przejściu z wynikiem pozytywnym badania stanu technicznego w stacji kontroli pojazdów.

  W celu dokonania formalności należy udać się do wydziału komunikacji właściwego do miejsca zamieszkania. Do dokonania formalności potrzebne będą:

  • wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego,
  • oryginał pokwitowania o zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym wystawionym przez policję,
  • oryginał zaświadczenia z dodatkowego badania technicznego wystawionego przez stację kontroli pojazdów (jeżeli zatrzymanie dowodu nastąpiło z powodu złego stanu technicznego pojazdu). 

Reklama