infoCAR

Zaloguj się

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. z późn. zm.)

Rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 192 poz. 1878 z 2004 roku z późn. zm.)

Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.). 

Procedura czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy jedynie:

 1. samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t
 2. ciągników samochodowych
 3. pojazdów specjalnych
 4. autobusów 

Krok 1. Wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu

Wypełnij wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Możesz go złożyć we właściwym urzędzie (starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu) osobiście bądź w formie elektronicznej, korzystając z tzw. skrzynki podawczej urzędu.

Przed wizytą w urzędzie lub w jej trakcie należy dokonać opłaty za czynności związane z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu. Możesz tego także dokonać za pośrednictwem portalu InfoCar.

Uwaga: Opłata jest uzależniona od liczby miesięcy, w trakcie których pojazd ma być wycofany z ruchu. 

Krok 2. Wizyta w urzędzie

Udaj się do urzędu. Poza wypełnionym wnioskiem powinieneś mieć ze sobą następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty (do wglądu)
 2. dowód rejestracyjny
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana
 4. tablice rejestracyjne
 5. OC (do wglądu)
 6. dowód uiszczenia opłaty (jeśli dokonałeś jej za pośrednictwem portalu InfoCar) 

Krok 3. Wycofanie pojazdu z ruchu

Organ rejestrujący czasowo wycofuje pojazd z ruchu pod warunkiem, że:

 1. pojazd jest zarejestrowany przez ten organ rejestrujący
 2. do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu właściciel pojazdu dołączył wszystkie wymagane dokumenty 

 

Wycofanie pojazdu z ruchu

Organ rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

 1. przyjmuje wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wraz z dołączonymi dokumentami
 2. zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne
 3. wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 4. zamieszcza w karcie pojazdu, jeżeli była wydana, adnotację o treści: „Pojazd czasowo wycofany z ruchu na okres do dnia .....”, podając datę, do kiedy pojazd jest wycofany z ruchu, potwierdza to podpisem oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, a następnie kartę pojazdu zwraca właścicielowi pojazdu
 5. przekazuje do Centralnej Ewidencji Pojazdów informację o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, podając numer rejestracyjny oraz numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy oraz okres, na jaki pojazd został wycofany z ruchu 

Krok 4. Przedłużenie lub skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

W przypadku chęci przedłużenia lub skrócenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

Właściciel pojazdu, w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

 1. kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 2. decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Na pisemny wniosek właściciela pojazdu, okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu ulega skróceniu

Opłatyza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 1. 4 zł — od 3 do 12 miesiąca
 2. 2 zł — od 13 do 24 miesiąca
 3. 0,25 zł — od 25 do 48 miesiąca 

Reklama