infoCAR

Zaloguj się

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ

Po zaliczeniu egzaminu formularz zgłoszeniowy, który został złożony w ośrodku szkoleniowym zostaje przesłany do producenta dokumentu. Tam zostanie wyprodukowany specjalnie zabezpieczony przed podrobieniem blankiet z tworzywa sztucznego z numerem PESEL oraz datą urodzenia kierowcy. Na blankiecie znajdą się także inne informacje o kierowcy:

  1. seria i numer zaświadczenia
  2. nazwisko kierowcy
  3. imię (imiona) kierowcy
  4. data urodzenia kierowcy
  5. obywatelstwo kierowcy
  6. wzór podpisu kierowcy
  7. organ wydający zaświadczenie
  8. termin ważności zaświadczenia
  9. klasę (klasy) lub numer (numery) UN wg ADR
  10. klasę (klasy) lub numer (numery) UN wg ADR

Korzystać z uprawnień kierowca może dopiero po otrzymaniu dokumentu. Jego status (etapy produkcji) można sprawdzać przez Internet po zalogowaniu się na stronie www.info-car.pl. Dokument może zostać przesłany na adres zamieszkania kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub do urzędu marszałkowskiego, gdzie może być odebrany za pokwitowaniem.
 

Reklama