infoCAR

Zaloguj się

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZENIA ADR

O zaświadczenie ADR mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 21 lat. Przepisu tego nie stosuje się dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogiem jest także to, że osoba występująca o zaświadczenie musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W celu uzyskania zaświadczenia po raz pierwszy, konieczne jest ukończenie kursu początkowego ADR, a następnie złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.

Zaświadczenie ADR jest dokumentem wydawanym na 5 lat, po upływie tego okresu w celu przedłużenia uprawnień konieczne jest ukończenie kursu doskonalącego oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.

Szkolenie oraz egzamin odbywają się w ośrodku szkolenia, który posiada odpowiednią infrastrukturę. Kurs musi być prowadzony przez specjalistów posiadających stosowne uprawnienia. Egzamin zdawany jest przed dwuosobową komisją powołaną przez marszałka województwa. Po zaliczeniu egzaminu wydawane jest zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych. 

Reklama