infoCAR

Zaloguj się

UMOWA ADR

ADR jest europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Po raz pierwszy została ona sporządzona w 1957 roku w Genewie. Umowa jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Obecnie obowiązuje w 46 państwach Europy.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych może wykonywać jedynie uprawniona osoba posiadające zaświadczenie ADR. Przewóz ten może być prowadzony odpowiednio przystosowanym pojazdem wyposażonym w nalepki ostrzegawcze informujące o rodzaju przewożonego towaru.
Umowa ADR odnosi się do towarów niebezpiecznych, które zostały podzielone na 9 klas wraz z podklasami. Każda z podklas posiada indywidualne oznaczenie, które musi być umieszczone na pojeździe:
 
Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
Klasa 2 Gazy
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
Klasa 4.2 Materiały samozapalne
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1 Materiały utleniające
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiały trujące
Klasa 6.2 Materiały zakaźne
Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 Materiały żrące
Klasa 9 Różne materiały i przedmioty

 

Reklama