infoCAR

Zaloguj się

SZKOLENIE

 

W przepisach określono minimalny czas trwania szkolenia. Należy jednak do niego dodać czas na przeprowadzenie zajęć praktycznych – po jednej godzinie na każdą grupę szkolonych osób. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy np. 12 osób, wtedy zostaną one podzielone na 3 grupy, a szkolenie przedłuży się o 3 godziny. Grupy nie mogą liczyć więcej niż 5 osób!
 
Kurs początkowy składa się z elementów wybranych przez osobę ubiegającą się o zaświadczenie. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić maksymalnie 8 godzin lekcyjnych. Podczas kursu osoby ubiegające się o zaświadczenie ADR muszą uczestniczyć w minimum 75% zajęć. Szkolenie specjalistyczne obejmuje także zajęcia praktyczne związane z obsługą urządzeń.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

 1. wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 2. główne rodzaje zagrożeń,
 3. informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 4. działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 5. czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 6. oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 7. obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 8. przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 9. zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 10. środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 11. informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 12. informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 13. manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 14. ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 15. ochrona towarów niebezpiecznych

Czas trwania szkolenia: 24 godziny.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

 1. zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku, 
 2. szczególne wymagania dotyczące pojazdów, 
 3. ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, 
 4. dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Czas trwania szkolenia: 16 godziny.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy:

 1. specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne, 
 2. szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy:

 1. specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym, 
 2. szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych, 
 3. szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

 

Kurs doszkalający

Przeprowadza się w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu ADR początkowego:

 • Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (16 godzin)
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (8 godzin)
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1(5 godzin)
 • Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (5 godzin)

 

Reklama