infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

STATUS KARTY ADR

ADR - Przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wymagana zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1, jako administrator danych informuje, że:

1) PWPW S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, którego celem jest wytworzenie i wydanie zaświadczenia, tzw. karty ADR, za pomocą Usługi „Status karty ADR” na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż wskazani we wniosku;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Usługi;

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłuższy niż okres archiwizacji.

9) Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Reklama

System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu.

Uwagi:
 1. Jeśli nie mają państwo numeru PESEL, należy w to miejsce wpisać datę urodzenia w sześciocyfrowej formie RRMMDD, gdzie RR to rok, MM - miesiąc, DD - dzień.
 2. W polu imię i nazwisko należy podać identyczne dane, jakie znajdują się w dowodzie osobistym. Jeżeli nazwisko składa się z dwóch lub więcej członów, należy podać wszystkie w sposób identyczny, jak w dowodzie osobistym. Jeżeli nazwiska są rozdzielone myślnikiem, należy go wpisać w pole. To samo tyczy się imienia. Wielkość liter nie ma znaczenia.
 3. Aby system mógł zidentyfikować Państwa sprawę, należy podać wszystkie trzy informacje, tj. pierwsze imię, nazwisko lub nazwiska i numer PESEL.
Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:
 1. Dokument jest w fazie produkcji - dokument jest w trakcie produkcji w PWPW S.A.
 2. Dokument został wysłany indywidualnie - dokument został wyprodukowany w PWPW S.A i przekazany do wysyłki na wskazany adres indywidualny.
 3. Dokument został wysłany do urzędu - dokument został wyprodukowany w PWPW S.A i przekazany do wysyłki do Urzędu Marszałkowskiego.
 4. Dokument nie został wyprodukowany - dokument został wycofany z produkcji, zawierał np. błędne dane lub złej jakości zdjęcie.
 5. Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany.
  1. na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania imienia, nazwiska lub numeru PESEL)
  2. wniosek nie został jeszcze wprowadzony do Systemu ADR (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem)
  3. dokument został już wydany w systemie komputerowym ADR.