infoCAR

Zaloguj się

KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Każda z wymienionych klas posiada własne oznaczenie, które powinno być umieszczone na pojeździe przewożącym niebezpieczny towar. 

 • Podklasa 1.1 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym.
 • Podklasa 1.2 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym.
 • Podklasa 1.3 Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.
 • Podklasa 1.4 Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie w przypadku zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu.
 • Podklasa 1.5 Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu.
 • Podklasa 1.6 Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.

Klasa 2 Gazy

 •  Podklasa 2.1 gazy palne:
  • F - palne

 • Podklasa 2.2 gazy niepalne, nietrujące:
  • A - duszące
  • O - utleniające

 • Podklasa 2.3 gazy trujące:
  • T - trujące
  • TF - trujące, palne
  • TC - trujące, żrące
 • TO - trujące, utleniające
 • TFC - trujące, palne, żrące
 • TOC - trujące, utleniające, żrące

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne

 

Klasa 4

 • Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone

 • Klasa 4.2 Materiały samozapalne

 • Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

   

Klasa 5

 

 • Klasa 5.1 Materiały utleniające

 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6

 • Klasa 6.1 Materiały trujące

 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
   

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze

 

Klasa 8 Materiały żrące

 

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

Reklama