infoCAR

Zaloguj się

EGZAMINOWANIE

Przed rozpoczęciem egzaminu osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ADR musi złożyć u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz własnoręcznym podpisem wpisanym w określoną ramkę. Formularz będzie stanowić bazę do wyprodukowania dokumentu dla kierowcy.

Zakres egzaminu dla osób ubiegających się o zaświadczenie ADR obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Katalog pytań egzaminacyjnych jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Egzamin przeprowadzany jest niezwłocznie po zakończeniu szkolenia przez komisję złożoną z dwóch osób powołanych przez marszałka województwa w terminie uzgodnionym przez podmiot przeprowadzający szkolenie. Egzamin może zatem odbyć się od razu po zakończonym szkoleniu. Może być przeprowadzony w innym terminie.

Sprawdzenie wiedzy przeszkolonych osób odbywa się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru z trzema wariantami odpowiedzi. Oznacza to, że tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawidłowa. Osoby egzaminowane muszą prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 2/3 pytań, by zaliczyć test. Pytania testowe odnoszą się do wszystkich zagadnień, jakie zostały omawiane podczas kursu. Ilość pytań oraz czas na udzielenie odpowiedzi, są uzależnione od tego, o jakie uprawnienia przeszkolona osoba wnioskuje:

30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.
18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut.
15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut.
15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut.

Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane w ośrodkach szkolenia z udziałem komisji egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkolenia ADR. Do egzaminu poprawkowego można podejść w tym samym lub innym podmiocie przeprowadzającym szkolenia ADR. 

Reklama