infoCAR

Zaloguj się

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY WARSZTATOWEJ

Wniosek o wydanie karty warsztatowej można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces wydania karty prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku oraz z najczęściej popełnianymi błędami. Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się poniżej:

 

PWPW informuje, że rozpatrzenie Wniosku oraz personalizacja karty odbywa się w ciągu 26 dni roboczych od daty przyjęcia Wniosku.
W przypadku błędnych lub niekompletnych Wniosków okres ten ulega wydłużeniu.

 

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ dołącza się załączniki odpowiadające następującym standardom:

 • kopia zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji:
  a) kserokopia w skali 1:1,
  b) kolor papieru biały, format A4;
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych:
  a) kserokopia w skali 1:1,
  b) kolor papieru biały, format A4;
 • fotografia technika warsztatu:
  a) rozmiar: 3,5cm x 4,5cm,
  b) tło jasne,
  c) bez nakrycia głowy, lewy półprofil, bez ciemnych okularów;
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty
  a) kserokopia w skali 1:1,
  b) kolor papieru biały, format A4;


Na wniosku nie należy przyklejać fotografii. Zrobi to pracownik PWPW.

 

 

Opłata, konto, adres

 

Wysokość opłaty za kartę do tachografu cyfrowego wynosi:

Rodzaj karty

Opłata brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Karta warsztatowa

282,90 PLN

 


Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

(w tytule opłaty należy wpisać NIP warsztatu, opłata za kartę warsztatową, PESEL technika)

 

Dane adresowe do przelewu:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa

 

UWAGA!

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o kartę towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty.
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Przed wypełnieniem wniosku o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ należy zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji.

Informacje wstępne

 1. Poszczególne rubryki wniosku należy wypełniać w czytelny sposób, drukowanymi literami, ciemnym tuszem lub długopisem.
 2. Wszelkie wymagane podpisy należy umieszczać w sposób odręczny ciemnym tuszem lub długopisem.
 3. W przypadku składania wniosku w formie pisemnej, musi on zostać wysłany listem poleconym za pośrednictwem poczty.
 4. Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku dowodu uiszczenia opłaty za kartę. UWAGA! Przy dokonywaniu wpłaty należy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o wydanie karty towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty. W polu "TYTUŁ WPŁATY" należy wpisać NIP PODMIOTU PROWADZĄCEGO WARSZTAT, OPŁATA ZA KARTĘ WARSZTATOWĄ np. NIP 0123456789, OPŁATA ZA KARTĘ WARSZTATOWĄ.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC”. 
 6. Proces wydawania karty trwa nie dłużej niż 26 dni roboczych licząc od daty przyjęcia wniosku.
 7. Wniosek może zostać zawieszony/odrzucony, jeżeli w trakcie procedury rozpatrywania wniosku okaże się, że wystąpiła co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  -  Wnioskodawca nie spełnia warunków wymaganych do wydania karty warsztatowej określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 180, poz. 1494) i przepisach wspólnotowych, które są w niej wskazane,
  - nie został dołączony komplet załączników wymaganych przez ww. ustawę,
  -  załączniki do wniosku nie spełniają standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 46, poz. 334),
  -  wniosek zawiera błędy, jest nieczytelny lub nie zostały wypełnione wszystkie rubryki formularza, jeśli to było wymagane,
  -  załączone do wniosku kopie dokumentów lub jedna z nich, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, lub w procedurze sprawdzania stwierdzono, że dane lub kopie dokumentów są fałszywe.
 8. PWPW powiadamia wnioskodawcę o przyczynach zawieszenia/odrzucenia wniosku i informuje o konieczności uzupełnienia/ponownego złożenia właściwie wypełnionego wniosku w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, w ramach tej samej opłaty za kartę warsztatową, o ile została wniesiona.
 9. Poprawiony wniosek przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC KOREKTA”.
 10. Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW otrzyma poprawiony wniosek o wydanie karty warsztatowej, zostanie on poddany ponownej procedurze rozpatrywania.
 11. Jeżeli wniosek o wydanie karty warsztatowej, przysłany do PWPW w terminie 21 dni kalendarzowych, nadal nie będzie spełniał wymogów określonych w punkcie 9, zostanie odrzucony. Jednocześnie, wniesioną opłatę za kartę warsztatową PWPW zwróci wnioskodawcy w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.
 12. Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW nie otrzyma poprawionego wniosku o wydanie karty warsztatowej, wniosek zostanie odrzucony, a PWPW zwróci opłatę za kartę warsztatową w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.
 13. Zwrot dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę lub przekazem pocztowym pod wskazany we wniosku adres.

UWAGA 

Nieodebrane przez adresata karty, zostają zwrócone przez Urząd Pocztowy do PWPW. Po upływie 3 miesięcy liczonych od daty wysłania, zwrócone karty zostają zniszczone.

Ponowna wysyłka karty może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemną prośbę Wnioskodawcy.

Nie przyjmujemy wniosków przywiezionych osobiście

 

Wypełnianie wniosku 

Rubryki umieszczone na pierwszej stronie wniosku zatytułowane Przyjmujący, Data przyjęcia wniosku oraz Nr wniosku wypełniane są przez pracownika PWPW.

Na wniosku nie należy przyklejać fotografii. Zrobi to pracownik PWPW.

Część A: DANE PERSONALNE technika warsztatu

 • w rubryce Imię (imiona) wpisuje się imiona własne zgodnie z dokumentem tożsamości,
 • w rubryce Numer PESEL – wpisuje się numer PESEL technika warsztatu. Cudzoziemcy, którzy nie maja ustalonego nr PESEL, wpisują datę urodzenia, pozostawiając tę rubrykę pustą,
 • dane zawarte w rubrykach Adres zamieszkania powinny odpowiadać danym zawartym w dokumencie tożsamości technika warsztatu,
 • dane w rubrykach Nr telefonu, Nr telefonu komórkowego, Adres e-mail są nieobowiązkowe, zaleca się jednak ich podanie, gdyż ułatwi to kontakt pracownikom PWPW w przypadku powstania jakichkolwiek problemów lub niejasności,
 • dane zawarte w rubrykach Adres do przesłania numeru PIN/korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania technika warsztatu) powinny zawierać aktualne dane adresowe technika warsztatu. Na adres ten przesłany zostanie kod PIN do KARTY WARSZTATOWEJ. Adres ten musi być różny od adresu dla przesłania karty (adresu siedziby podmiotu prowadzącego warsztat).

Część B: DOKUMENT potwierdzający posiadanie przez technika warsztatu uprawnienia do sprawdzania tachografów cyfrowych

 • w rubrykach Numer oraz Data wystawienia należy wpisać dane z Zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych

Część C: DANE warsztatu

 • w rubryce Nazwa warsztatu należy wpisać pełną nazwę zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • w rubryce Numer REGON przedsiębiorca prowadzący warsztat wpisuje swój numer Rejestru Gospodarki Narodowej,
 • w rubryce Numer KRS przedsiębiorca prowadzący warsztat wpisuje swój numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,


UWAGA! Jeśli przedsiębiorca prowadzący warsztat nie posiada swojego numeru KRS ze względu na fakt, iż prowadzi działalność gospodarczą w formie, z którą nie wiąże się obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pole to pozostawia puste.

 • w rubryce Numer NIP przedsiębiorca prowadzący warsztat wpisuje swój Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • w rubrykach Adres siedziby należy wpisać dane zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • w rubrykach Adres dla przesłania karty/korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby warsztatu) należy podać adres różny od adresu dla przesłania kodu PIN do KARTY WARSZTAOWEJ.

Część D: ZEZWOLENIE na prowadzenie warsztatu

 • w rubrykach należy wpisać Numer oraz Datę wydania zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych.

Część E: Dane osoby upoważnionej do złożenia wniosku i odbioru karty warsztatowej

 • w rubrykach należy podać dane osoby wypełniającej wniosek,
 • podawane dane muszą odpowiadać danym z dokumentu tożsamości.

Część F: SKRÓCONA NAZWA warsztatu do umieszczenia na karcie

 • w rubryce wpisać należy nazwę warsztatu, która zostanie umieszczona na KARCIE WARSZTATOWEJ. W przypadku, gdy pełna nazwa warsztatu zawiera się w 35 znakach łącznie ze spacjami należy wpisać pełną nazwę.

Część G: WNOSZĘ O

 • w punkcie G zaznaczamy jedną z trzech opcji wniosku o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ
 • w przypadku zaznaczenia punktów 2 lub 3 zaznaczamy dodatkowo powód składania wniosku o wznowienie/wymianę KARTY WARSZTATOWEJ,
 • w punkcie 4 właściwe pole należy zaznaczyć znakiem „X” - wybierając tym samym sposób zwrotu opłaty za kartę w przypadku odrzucenia wniosku lub wymiany karty z powodu wadliwego działania karty wskutek jej wady fabrycznej.

 

 

Najczęściej popełniane błędy

 

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania formularza wniosku o wydanie karty warsztatowej (KW):

 • Brak kopii dowodu wniesienia opłaty za kartę,
 • Dołączona kopia dowodu opłaty zawiera błędny NIP,
 • Brak zdjęcia lub dołączenie zdjęcia nie spełniającego wymaganych ustawą wymogów.

 

Reklama