infoCAR

Zaloguj się

Procedura składania Wniosku o wydanie Karty Kontrolnej

Wniosek o wydanie karty kontrolnej można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces wydania karty prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku oraz z najczęściej popełnianymi błędami. Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się poniżej:

PWPW informuje, że rozpatrzenie Wniosku oraz personalizacja karty odbywa się w ciągu 26 dni roboczych od daty przyjęcia Wniosku.
W przypadku błędnych lub niekompletnych Wniosków okres ten ulega wydłużeniu.

Do wniosku o wydanie KARTY KONTROLNEJ dołącza się załączniki odpowiadające następującym standardom:

 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty:
  a) kserokopia w skali 1:1,
  b) kolor papieru biały, format A4;

 Wysokość opłaty za kartę do tachografu cyfrowego wynosi:

Rodzaj karty

Opłata brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Karta kontrolna

239,85 PLN

 


Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

(w tytule opłaty należy wpisać NIP Organu upoważnionego do kontroli tachografów, Opłata za kartę kontrolną)

 

Dane adresowe do przelewu:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa

 

UWAGA!

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o kartę towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty.
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.

 

Informacje wstępne

1.     Przed wypełnieniem wniosku o wydanie KARTY KONTROLNEJ należy zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji.

2.     Poszczególne rubryki wniosku należy wypełniać w czytelny sposób, drukowanymi literami, czarnym tuszem lub długopisem.

3.     Wszelkie wymagane podpisy należy umieszczać w sposób odręczny czarnym tuszem lub długopisem.

4.     Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej.

5.     W przypadku składania wniosku w formie pisemnej, musi on zostać wysłany listem poleconym za pośrednictwem poczty.

6.     Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku dowodu uiszczenia opłaty za kartę. UWAGA! Przy dokonywaniu wpłaty należy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o wydanie karty towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty. W polu "TYTUŁ WPŁATY" należy wpisać NIP ORGANU UPOWAŻNIONEGO DO KONTROLI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, OPŁATA ZA KARTĘ KONTROLNĄ np. NIP 0123456789, OPŁATA ZA KARTĘ KONTROLNĄ.

7.     Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC”.

8.     Proces wydawania karty trwa nie dłużej niż 26 dni roboczych licząc od daty przyjęcia wniosku.

9.     Wniosek może zostać zawieszony/odrzucony, jeżeli w trakcie procedury rozpatrywania wniosku okaże się, że wystąpiła co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) wnioskodawca nie spełnia warunków wymaganych do wydania karty przedsiębiorstwa określonych w ustawie o systemie tachografów cyfrowych ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 180, poz. 1494) i przepisach wspólnotowych, które są w niej wskazane,
b) nie został dołączony komplet załączników wymaganych przez ww. ustawę,
c) załączniki do wniosku nie spełniają standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 46, poz. 334),
d) wniosek zawiera błędy, jest nieczytelny lub nie zostały wypełnione wszystkie rubryki formularza, jeśli to było wymagane,
e) załączone do wniosku kopie dokumentów lub jedna z nich, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, lub w procedurze sprawdzania stwierdzono, że dane lub kopie dokumentów są fałszywe.

10.   PWPW powiadamia wnioskodawcę o przyczynach zawieszenia/odrzucenia wniosku i informuje o konieczności uzupełnienia/ponownego złożenia właściwie wypełnionego wniosku w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, w ramach tej samej opłaty za kartę kontrolną, o ile została wniesiona.

11.   Poprawiony wniosek przesyła się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) pod adresem: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC KOREKTA”.

12.   Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW otrzyma poprawiony wniosek o wydanie karty kontrolnej, zostanie on poddany ponownej procedurze rozpatrywania.

13.   Jeżeli wniosek o wydanie karty kontrolnej, przysłany do PWPW w terminie 21 dni kalendarzowych, nadal nie będzie spełniał wymogów określonych w punkcie 9, zostanie odrzucony. Jednocześnie, wniesioną opłatę za kartę kontrolną PWPW zwróci wnioskodawcy w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.

14.   Jeżeli w terminie 21 dni kalendarzowych PWPW nie otrzyma poprawionego wniosku o wydanie karty kontrolnej, wniosek zostanie odrzucony, a PWPW zwróci opłatę za kartę kontrolną w wysokości pomniejszonej o 15% wskutek poniesionych kosztów manipulacyjnych.

15.   Zwrot dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę lub przekazem pocztowym pod wskazany we wniosku adres.

UWAGA

 

Nieodebrane przez adresata karty, zostają zwrócone przez Urząd Pocztowy do PWPW. Po upływie 3 miesięcy liczonych od daty wydania, zwrócone karty zostają zniszczone.

Ponowna wysyłka karty może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemną prośbę Wnioskodawcy.

 

Nie przyjmujemy wniosków przywiezionych osobiście

Wypełnianie wniosku.

Rubryki umieszczone na pierwszej stronie wniosku zatytułowane Przyjmujący, Data przyjęcia wniosku oraz Nr wniosku wypełniane są przez pracownika PWPW.

*UWAGA! ZDJĘCIE, PODPIS ORAZ DANE PERSONALNE OSOBY UPRAWNIONEJ DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI NALEŻY WPISYWAĆ TYLKO W PRZYPADKU KARTY KONTROLNEJ IMIENNEJ (ZE ZDJĘCIEM).

Część A: DANE PERSONALNE osoby uprawnionej do przeprowadzania kontroli*

 • rubryki Nazwisko, Imię (imiona), Nr PESEL wypełniane są tylko w przypadku składania wniosku o kartę kontrolną imienną.

Część B: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA organu upoważnionego do kontroli tachografów cyfrowych

 • w rubryce Nazwa należy wpisać pełną nazwę organu upoważnionego do kontroli tachografów cyfrowych,
 • w rubryce Numer NIP należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej organu upoważnionego do kontroli tachografów cyfrowych,
 • w rubryce Adres siedziby wpisujemy adres siedziby organu upoważnionego do kontroli tachografów cyfrowych.

Część C: NAZWA organu upoważnionego do kontroli – do umieszczenia na karcie

 • w rubryce należy wpisać nazwę organu upoważnionego do kontroli, która zostanie umieszczona na KARCIE KONTROLNEJ. Długość wprowadzanej nazwy nie może być dłuższa niż 35 znaków, włączając w to spacje (odstępy).

Część E: WNOSZĘ O

 • w punkcie E zaznaczamy jedną z trzech opcji wniosku o wydanie KARTY KONTROLNEJ,
 • w przypadku zaznaczenia punktu 1 lub 2 należy dodatkowo wskazać okres ważności jaki ma posiadać wydana po raz pierwszy/wznowiona KARTA KONTROLNA,
 • w przypadku zaznaczenia punktów 2 lub 3 zaznaczamy dodatkowo powód składania wniosku o wznowienie/wymianę KARTY KONTROLNEJ,
 • w punkcie 4 właściwe pole należy zaznaczyć znakiem „X” - wybierając tym samym sposób zwrotu opłaty za kartę w przypadku odrzucenia wniosku lub wymiany karty z powodu wadliwego działania karty wskutek jej wady fabrycznej.

 

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania formularza wniosku o wydanie karty kontrolnej (KO):

 • Brak kopii dowodu wniesienia opłaty za kartę,
 • Dołączona kopia dowodu opłaty jest bez wymaganego numeru NIP wnioskodawcy lub jest on błędnie podany,
 • Dołączanie do wniosku kopii dowodu zbiorczej opłaty.

Reklama