infoCAR

Zaloguj się

Kategoria AM bez tras egzaminacyjnych

Utworzono: 16-03-2016 15:09

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców pozwala na przeprowadzanie egzaminów na kategorię AM poza ośrodkiem WORD. To ułatwienie wiąże się jednak z tym, że trasa egzaminu będzie dobierana w taki sam sposób, jak przypadku innych kategorii.

Przepisy dotyczyć będą większości skuterów. Materiały własne InfoCar.

Przepisy dotyczyć będą większości skuterów. Materiały własne InfoCar.

Osoba egzaminowana na kategorię AM będzie musiała być wyposażona w system do komunikacji z egzaminatorem – tak samo, jak w przypadku kategorii A1, A2 i A. Egzaminator w trakcie trwania egzaminu będzie wydawać kandydatowi na kierowcę polecenia drogą radiową. W ten sposób będzie dobierana trasa egzaminacyjna dla poszczególnych kandydatów. Nie będzie już „kucia na pamięć” trasy egzaminacyjnej i mechanicznego odtwarzania jej na egzaminie państwowym. Oprócz tego minimalny czas trwania egzaminu praktycznego dla kategorii AM skrócono do 10 minut.

Zmiany dotyczą również szkolenia kandydatów na kierowców kategorii AM. Najważniejsza z nich jest możliwość przeprowadzania szkolenia poza miastem, w którym mieści się wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Co prawda wcześniej też można było szkolić w innym mieście, ale wówczas kandydat na kierowcę nie mógł zapoznać się z ruchem w mieście, gdzie miał być przeprowadzany egzamin. Taki stan rzeczy miał bardzo duży wpływ na koszty szkolenia kandydatów na kierowców z miast i wsi oddalonych od WORD. Zazwyczaj wiązało się to z koniecznością dowiezienia motoroweru i kilku kursantów do miasta z WORD i przeprowadzania tam zajęć. Taki stan rzeczy w sposób oczywisty wpływał na wysoki koszt uzyskania prawa jazdy. Teraz cały kurs, a także egzamin, będzie mógł być przeprowadzony na miejscu – tam, gdzie mieszka kursant, gdzie zlokalizowana jest szkoła jazdy.

Kolejną zmianą jest skrócenie obowiązkowego wymiaru szkolenia z 20 do 10 godzin (wcześniej 10 teoria, 10 praktyka. Teraz 5 teoria i 5 praktyka). To bez wątpienia również wpłynie na obniżenie kosztów szkolenia, przy czym należy podkreślić, że długość szkolenia każdorazowo podlega ocenie instruktora. Jeżeli instruktor uzna, że kandydat na kierowcę kategorii AM nie jest dostatecznie dobrze przygotowany do egzaminu lub do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym, może wydłużyć szkolenie ponad obowiązkowe minimum.

Zmiany przepisów powinny znacząco wpłynąć na popularność prawa jazdy kategorii AM, nie jest bowiem tajemnicą, że w wielu przypadków młodzi motorowerzyści nie decydowali się na zdobycie prawa jazdy AM ze względu na wysokie koszty szkolenia.

Przepisy:

Egzaminowanie

§ 9. 1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w ośrodku egzaminowania.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym,
do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia, a także do egzaminu państwowego w zakresie prawa
jazdy kategorii AM.
3. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM może być organizowany przez ośrodek egzaminowania w miejscowości spełniającej wymagania, o których mowa w art. 51 ust. 4 lub 4a ustawy, poza siedzibą ośrodka egzaminowania.

§ 13. 1. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:
1) przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem:
g) środków łączności zapewniających porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii: – AM, A1, A2, A,

§ 25. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.  
§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego: (…)
2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową.

Tabela nr. 8  (czas trwania egzaminu praktycznego)

Szkolenie

§ 9. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą, przy czym:
1) liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż: (...)
d) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM;
2) liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
a) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM, (…)

Podziel się