infoCAR

Zaloguj się

Jazda powypadkowym lub uszkodzonym autem

Utworzono: 14-10-2015 0:00

Kierowca widocznego na zdjęciu opla był niebywale zaskoczony tym, że policja postanowiła zatrzymać go i uniemożliwiła mu dalszą jazdę. Mężczyzna nie zdawał sobie sprawy, że jego pojazd stwarza zagrożenie i nie powinien uczestniczyć w ruchu drogowym.

Kierowca nie widział niczego złego w tym, że jechał tym pojazdem, źródło: materiały własne info-car.pl

Kierowca nie widział niczego złego w tym, że jechał tym pojazdem, źródło: materiały własne info-car.pl

W tym konkretnym przypadku, zatrzymanie kierowcy było jak najbardziej uzasadnione. Opel zafira zatrzymany przez policję nie miał w ogóle jednego reflektora wraz z niebywale istotnym kierunkowskazem przednim, istniało poważne ryzyko otwarcia się maski pojazdu w czasie jazdy, dużo elementów przedniej części pojazdu miało ostre krawędzie i deformacje zagrażające pieszym w razie ewentualnego potrącenia – ogromna dziura po reflektorze również mogłaby wyrządzić wiele krzywdy podczas zderzenia z pieszym.

W tym konkretnym przypadku wiele zastrzeżeń co do stanu technicznego wynika z faktu, że pojazd zagraża bezpieczeństwu pieszych. Co prawda kierowca w takich przypadkach może powiedzieć, że jedzie do mechanika bardzo ostrożnie, z niewielką prędkością itd., to jednak go nie usprawiedliwia. Zderzenie z pieszym może wystąpić zawsze i to w najmniej spodziewanych okolicznościach. W sytuacji, gdy karoseria jest uszkodzona i niekompletna, taki wypadek może być bardzo niebezpieczny. Podczas zderzenia z pieszym sprawnym nowoczesnym pojazdem, który jedzie z niewielką prędkością, pieszy jest narażony, na potłuczenia, złamania kończyn, żeber, a nawet śmierć jeśli dojdzie do pęknięcia czaszki po upadku. Raczej nie powinno dojść do skaleczeń, powstania ran ciętych, ani do wyrwania kończyn. Jeżeli jednak pojazd ma tak zniszczoną karoserię, jak ten ze zdjęcia, wówczas ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych urazów jest znacznie większe. Ostre krawędzie powstałe na skutek deformacji przodu auta, mogą spowodować powstawanie na ciele pieszego groźnych ran ciętych, dziura po reflektorze może przyczynić się do poważnych złamań, a nawet wyrwania ręki, jeżeli podczas potracenia kończyna dostanie się do otworu.

Współczesne samochody są projektowane w taki sposób, żeby wyrządzić jak najmniejsze szkody potrąconym osobom. W sprawnych autach nie ma miejsca na wystające elementy, ostre motywy dekoracyjne itd., Cały przód aut jest zaprojektowany tak, by w razie potrącenia pieszego wyrządzić jak najmniejszą krzywdę. Działa to w dwie strony – pieszy nie traci życia, kierowca nie otrzymuje wyroku pozbawienia wolności. W Polsce najwięcej potrąceń pieszych ma miejsce na przejściach przeznaczonych dla nich, a winę w zdecydowanej większości przypadków ponosi kierowca.

Więcej na ten temat: Rozwój techniki motoryzacyjnej ratuje życie

W sytuacji, gdy policja zatrzymuje pojazd z przyczyn wymienionych w Art. 132 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wówczas kierowca traci dowód rejestracyjny, co uniemożliwia dalszą jazdę. Jeżeli w danym miejscu nie ma możliwości pozostawienia pojazdu lub jest on poważnie uszkodzony, wówczas samochód jest holowany na parking policyjny, a w zasadzie na parking podmiotu, który świadczy dla policji usługi holowania pojazdów. Jeżeli jednak uszkodzenia są niewielkie, policja może wystawić pokwitowanie zatrzymania pojazdu z możliwością poruszania się pojazdem przez określoną na skierowaniu liczbę dni. W tym czasie należy usunąć  usterkę, a także stawić się na stacji kontroli pojazdów w celu uzyskania zaświadczenia, że usterka została usunięta. Jeżeli zatem będzie chodziło o pęknięcie szyby czołowej pojazdu, policjant może wystawić pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego na 5 dni. W tym czasie kierowca wymienia szybę, udaje się na stację kontroli pojazdów, gdzie jest sprawdzane, czy rzeczywiście szyba została wymieniona, a następnie udaje się do wydziału komunikacji po odbiór dokumentu. Tego typu czynności na stacji kontroli pojazdów są płatne, ale ich cena jest znacznie niższa niż pełny przegląd pojazdu.

Nie zawsze jednak powypadkowe lub pokolizyjne uszkodzenia pojazdu są na tyle poważne, by policja w ogóle  zatrzymywała dowód rejestracyjny, nawet z pokwitowaniem na kilka dni. W sytuacji widocznej na zdjęciu poniżej, policjanci nie zdecydowali się na taki krok, a kierowca mógł jechać dalej. Co prawda pojazd z tak uszkodzonymi drzwiami nie przeszedłby następnych badań technicznych, ale kierowca może takie uszkodzenie naprawić przed przeglądem bez dodatkowych rygorów prawnych. Taka postawa policji wynika przede wszystkim z faktu, że poniższe uszkodzenie drzwi nie stwarzało zagrożenia dla pieszych. Nawet w razie ewentualnego otarcia przechodnia bokiem pojazdu, nie powinno dojść do żadnych urazów.

W takich przypadkach policja nie musi zatrzymywać dowodu rejestracyjnego

W takich przypadkach policja nie musi zatrzymywać dowodu rejestracyjnego, źródło: materiały własne info-car.pl

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i odwiezienie pojazdu na parking policyjny może jednak nastąpić także w innych okolicznościach, gdy karoseria jest nawet w nienaruszonym stanie. Powodem mogą być np. poważne uszkodzenia oświetlenia pojazdu, uszkodzony układ wydechowy, niesprawne hamulce, zaawansowana korozja różnych elementów pojazdu, uszkodzone szyby pojazdu, znacznie „przeterminowany” przegląd, brak ubezpieczenia OC itd. Jeżeli jednak kierowca porusza się w pełni sprawnym pojazdem, ma aktualny przegląd, oraz ważną polisę OC, wówczas nie musi się obawiać tego, że pojazd zostanie zabrany na lawecie na strzeżony parking.

Odzyskanie dowodu rejestracyjnego

W celu odzyskania dowodu rejestracyjnego należy udać się do urzędu, który go wydał, tam bowiem przesyła go policja – jest to wydział komunikacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego właściwy do miejsca zamieszkania. Na miejscu należy złożyć wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. Przedstawić zaświadczenie z badania technicznego potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (z wynikiem pozytywnym, dopuszczające pojazd do ruchu), pokwitowanie potwierdzające zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez Policję i aktualną polisę OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nie jest pobierana opłata.

Jeżeli pojazd jest zatrzymany na parkingu policyjnym, wówczas należy udać się do komendy policji w celu uzyskania pozwolenia na odbiór pojazdu. Bez tego zezwolenia samochód nie zostanie wydany. Po pojazd należy się zgłosić np. z autolawetą, która przewiezie pojazd do miejsca zamieszkania lub do mechanika, który będzie go naprawiać. Kierowca może też skorzystać z usług firmy, która świadczy dla policji usługi i która wcześniej zabrała ten pojazd z miejsca wypadku, kolizji lub kontroli drogowej ujawniającej poważne usterki. Jeżeli policjant wyrazi na to zgodę, wówczas samochód może zostać przewieziony od razu po kontroli do mechanika lub do miejsca zamieszkania kierowcy. Policjant nie ma jednak obowiązku zgodzić się na taki tryb postępowania. Nie ma jednak możliwości, by kierowca sam wzywał inną firmę świadczącą usługi pomocy drogowej na miejsce wypadku lub kontroli drogowej. W takich przypadkach samochód zapewne zjeżdżałby z lawety tuż za rogiem i dalej stwarzałby zagrożenie na drodze samodzielną jazdą.

Kluczowe w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze jest prawidłowe prowadzenie pojazdu przez kierowcę. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i nie zagraża porządkowi ruchu.

Przepisy:
Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w
razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji
nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6.
3. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z zastrzeżeniem ust. 5.
3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.
6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133.

Podziel się