infoCAR

Zaloguj się

Jak zdobyć uprawnienia na motocykl?

Utworzono: 06-04-2016 0:40

Kilka ciepłych dni sprawiło, że na drogach zaroiło się od motocyklistów. Posiadacze własnych dwóch kółek odtrąbili koniec sezonu zimowego i bez wątpienia z każdym dniem będzie ich więcej. Zobacz co zrobić, by dołączyć do ich grona.

Takim motocyklem można kierować po 3 latach od uzyskania prawa jazdy kategorii B. Materiały własne InfoCar

Takim motocyklem można kierować po 3 latach od uzyskania prawa jazdy kategorii B. Materiały własne InfoCar

Uprawnienia do kierowania motocyklami można uzyskać poprzez uczestniczenie w szkoleniu kierowców kategorii A1, A2 lub A i zaliczeniu egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Jest też inna droga. Od 24 sierpnia 2014 r. obowiązują przepisy, na mocy których każda osoba, która od co najmniej 3 lat posiada prawo jazdy kategorii B, może kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Przedstawione wymagania dla motocykla są tożsame z kategorią A1. To oznacza, że kierowca, który 3 lata wcześniej zdobył prawo jazdy kategorii B i nadal ma uprawnienia na tę kategorię, może po prostu wsiąść na motocykl kategorii A1 i zgodnie z prawem jeździć nim po drogach publicznych. Należy jednak pamiętać o tym, że takiego kierowcę obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego, jak posiadacza kategorii A1 – nie ma żadnej taryfy ulgowej dla osób, które nie uczestniczyły w kursie. Obowiązkowo zatem taki kierowca musi jeździć w kasku, nie może przewozić nietrzeźwych osób, przewozić dzieci z prędkością większą niż 40 km/h itd. Kierowcy, którzy uzyskali w tym trybie uprawnienia do kierowania motocyklami, muszą zatem przyswoić sobie przepisy szczegółowe dotyczące motocykli.

Osoby, które nie chcą czekać 3 lat, by wsiąść na motocykl, mogą skorzystać z tradycyjnej metody uzyskiwania uprawnień. Przy standardowym trybie należy pamiętać o zróżnicowaniu kategorii motocyklowego prawa jazdy. Poszczególne kategorie różnią się głównie pojemnością skokową silnika motocykli, a także wiekiem kandydata na kierowcę, który ubiega się o prawo jazdy.  

Kategoria A1: 16 lat, Motocykl – o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kategoria A2: 18 lat, Motocykl - motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kategoria A: Wymagany wiek minimalny:
20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
18 lat – dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Motocykl. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Szkolenie

Szkolenie motocyklistów wszystkich kategorii ma takie same wymagania dotyczące godzinowego wymiaru zajęć. Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii A1, A2 i A jest ustalany przez instruktora w porozumieniu z osobą szkoloną, przy czym nie może to być mniej niż 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego. Jedna godzina szkolenia teoretycznego jest równa 45 minutom, zaś jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć. W Przypadku podwyższania motocyklowej kategorii prawa jazdy np. z A1 na A2 lub nawet z A1 na A, nie przeprowadza się szkolenia teoretycznego. Wystarczy uczestniczyć w szkoleniu praktycznym.

Egzaminowanie

Egzamin na motocyklowe prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Do części praktycznej może podejść wyłącznie osoba, która zaliczyła egzamin z teorii. Podczas egzaminu teoretycznego, kandydat na kierowcę będzie odpowiadał na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej, dotyczącej wybranej kategorii prawa jazdy. Zadania egzaminacyjne będą dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. W puli pytań podstawowych znajdzie się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajdzie się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Celem kandydata na kierowcę jest zdobycie co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów. Z egzaminu teoretycznego zwolnione są osoby, które podwyższają motocyklową kategorię prawa jazdy.

Po zaliczeniu teorii, kandydat na kierowcę uczestniczy w egzaminie praktycznym. Pierwsza część zadań wykonywana jest na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, druga część wykonywana jest w ruchu drogowym.  Na placu manewrowym kandydat na kierowcę wykonuje m.in. zadania takie jak: ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu), slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym) i ominięcie przeszkody. Podczas egzaminu w ruchu drogowym, kandydat na kierowcę wykonuje polecenia egzaminatora, który jadąc za nim komunikuje się  z nim przy pomocy systemu łączności radiowej.

Po zaliczeniu wszystkich części egzaminu, kandydat na kierowcę otrzymuje uprawnienia do kierowania motocyklami niezależnie od stażu jako kierowca kategorii B.

Szczegóły zasad zdobywania uprawnień dla kategorii:

A1: http://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/kategorie-prawa-jazdy/a1.html
A2: http://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/kategorie-prawa-jazdy/a2.html
A: http://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/kategorie-prawa-jazdy/a.html

Podziel się